กรอบความคิด ศักยภาพ คุณค่าของมนุษย์
  คุณจินดา โชติวัฒนะกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย

 

กรอบความคิด ศักยภาพ คุณค่าของมนุษย์
ศักยภาพของคนเรามี 2 ส่วน คือ 1. ศักยภาพที่มองเห็นได้ เมื่อมีการกระทำ จะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ และ 2. ศักยภาพที่ซ่อนเร้น สามารถนำมาใช้ได้ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งจะต้องมีจินตนาการ จะทำให้มุ่งมั่น เข้าใจ และขับเคลื่อนศักยภาพภายในออกมาใช้ประโยชน์ได้ ในการทำงาน การสร้างจินตนาการเปรียบเหมือนการวางแผนงาน ต้องมีการประชุมหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้ได้ภาพหรือเป้าหมายผลลัพธ์เดียวกัน และจะต้องมีแรงบันดาลใจ เพื่อทำงานให้ได้ผลสำเร็จ แต่ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ คนเราต้องมองตัวเองว่ามีคุณค่าซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่น ความพยายาม
ฮึกเหิม ลุกขึ้นมาสู้ (งานและอาชีพ) และขณะเดียวกันจะต้องมองเห็นคนอื่นมีคุณค่าด้วย ยอมรับความคิดของผู้อื่น
ดังนั้น เราต้องตระหนักรู้ว่า คนเราสามารถมองต่างมุมได้ความคิดเห็นต่างกันได้ ขึ้นอยู่กับการพูดคุย หารือ สื่อสารทำความเข้าใจ เพื่อให้ได้เป้าหมายที่ตรงกัน ผู้บริหารและลูกน้องต้องเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน และลูกน้องต้องเห็นว่าตัวเรามีคุณค่า จึงเกิดกำลังใจในการทำงานอย่างมีความสุข

ในการยกระดับศักยภาพ คนเราต้องมี Vision และปฏิบัติเพื่อบรรลุ Vision นั้น ความสำเร็จขึ้นอยู่กับการปรับเปลี่ยนกรอบความคิด (คิดนอกกรอบ) เพื่อยกระดับศักยภาพ ให้สูงขึ้น และมุ่งมั่นตั้งใจทำ เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ธปท. มี Vision ที่ดี มีความหมายลึกซึ้ง สื่อให้เห็นว่า ธปท.ควรมองไปข้างหน้า และพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของตัวพนักงาน รวมทั้งมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อนำพาให้เศรษฐกิจของประเทศฝ่าฟันวิกฤตความผันผวนของการเงินโลก อย่างราบรื่น ทั้งนี้ Vision นี้จะบรรลุผลได้ พนักงานทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างเต็มที่ ต้องปรับเปลี่ยนกรอบความคิดแบบเดิมๆ เพื่อยกระดับศักยภาพทุกระดับของตนเองให้เท่ากับยุคโลกาภิวัตน์ หากปรับกรอบความคิดใหม่ๆ จะสามารถเพิ่มศักยภาพของทุกคนได้ และจะทำให้ทั้งชีวิตครอบครัวมีความสุข และการทำงานราบรื่นบรรลุผล

คุณจินดา โชติวัฒนะกุล ธนาคารแห่งประเทศไทย