ปัญญาที่ผุดขึ้นมาในความเชื่อมโยง
  คุณปาลิตา มามาตร สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

 

ปัญญาที่ผุดขึ้นมาในความเชื่อมโยง
หลักสูตรนี้ทำให้ได้เรียนรู้ว่า การทำงานนั้นเราจะต้องพึ่งพาอาศัยศักยภาพหรือความสามารถของแต่ละคน แต่ละตำแหน่งที่มีดีแตกต่างกัน เพื่อเข้ามาเติมเต็มให้เกิดงานที่หลากหลายและช่วยส่งเสริมให้งานบรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพมากกว่าที่จะทำเพียงคนเดียว ได้เรียนรู้และสามารถมองภาพการทำงานหรือการดำเนินชีวิตตัวเราเองหรือครอบครัวที่จะช่วยให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีคุณค่า โดยเราควรพิจารณาศักยภาพ คุณค่าของคนอื่นร่วมกับตัวเรา ไม่แน่ใจว่าจะใช้คำว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยในบางเรื่องที่คนอื่นมากกว่าเราหรือมีความสามารถมากกว่าเรา และก็จะทำให้เราสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข ดังนั้น การจะทำงานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นๆ เราต้องร่วมกันรับผิดชอบตามความสามารถของแต่ละคน จากนั้นก็ค่อยนำมารวมกัน เพื่อให้เกิดงานที่เร็ว บรรลุตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ด้วยการคิดเชิงระบบจะนำไปสู่ปัญญาที่ผุดขึ้นมาในความเชื่อมโยง ได้เรียนรู้ว่าปัญญาที่เกิดขึ้นมาในรูปของผลงานหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นจะสามารถเกิดขึ้นได้โดยใช้ปัญญาหรือความคิดของคนหลายๆ คนร่วมกันที่จะช่วยสร้างงาน และยังเป็นงานที่เกิดขึ้นมาอย่างมีคุณค่าหรือคุณภาพได้มากกว่าการที่เราคิดเพียงคนเดียวหรือทำเพียงคนเดียว ดังนั้น การทำงานอย่างใดก็แล้วแต่ หากเราคิดว่าเราทำคนเดียว เราอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร ก็จะอาศัยเพื่อร่วมงานให้ช่วยทำงานร่วมกับเราเพื่อให้เกิดผลงานที่ดียิ่งขึ้น อย่างนั้นบางคนก็คิดต่างจากเรา ซึ่งการคิดต่างอาจจะช่วยให้เราเกิดความคิดแปลกใหม่และสามารถต่อยอดของงานได้มากกว่าที่เราทำเพียงคนเดียว

คุณปาลิตา มามาตร สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก