อารมณ์และความเป็นตัวตน
  คุณอรรถสิทธิ์ แก้วนาเหนือ บ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์จำกัด (มหาชน)

 

อารมณ์และความเป็นตัวตน
เป็นการเรียนรู้ เพื่อให้เราทราบธรรมชาติของอารมณ์ เข้าใจในทางนามธรรม รวมทั้งความเป็นตัวตนที่เชื่อมโยงกับศักยภาพทางอารมณ์ได้ดียิ่งขึ้น และทราบว่า รากของปัญหาทางอารมณ์ที่แท้นั้นอยู่ที่มุมมองที่ตนมีต่อตนเอง ตลอดจนหลักการเพื่อการค้นพบตนเองและบุคคลอื่น นอกจากนี้ยังทราบถึงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสร้างค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อ เพื่อนำไปสู่การเห็นคุณค่าและความหมายของตนเองและระหว่างกัน เกิดความสงบสุข ความมั่นคงภายใน การเคารพตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง ส่งผลเป็นความศรัทธา ความไว้วางใจ ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจระหว่างกัน
ดังนั้น คนทุกคนเกิดมามีความแตกต่างกันอย่างมาก แต่คนก็สามารถปรับตัวเข้าหากันได้ โดยใช้ หลักความมั่นคงภายใน การเครารพตนเอง เคารพคนอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งศรัทธา ความไว้วางใจ ความเข้าใจและความภาคภูมิใจ เราสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้งานประสบความสำเร็จให้ง่ายมากยิ่งขึ้น


คุณอรรถสิทธิ์ แก้วนาเหนือ บ.เบอร์ลี่ยุคเกอร์จำกัด (มหาชน)