Hipot การบูรณาการความคิดและการบริหารอย่างเป็นระบบ
  คุณสิริมา วิริยะโพธิ์ชัย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด มหาชน

 

Hipot การบูรณาการความคิดและการบริหารอย่างเป็นระบบ
โดยภาพรวม สาระสำคัญของการสัมมนาในหัวข้อนี้คือ การคิดเชิงระบบ โดยการบูรณาการความคิดและการบริหารเข้าด้วยกัน การบริหารทางกายภาพที่เรียนรู้สิ่งสัมผัสได้ในเรื่องของความรู้ การสร้างสติปัญหาที่สามารถนำพัฒนาด้านต่างๆ ให้เกิดผล และอีกมิติด้านหนึ่งได้เรียนรู้สิ่งสัมผัสไม่ได้ในด้านจิตสึกนึกที่มีในร่างกาย เพื่อนำเอาทั้ง 2 สิ่งมารวมกันเพื่อบูรณาการเข้าด้วยกันให้เกิดความสมดุล เราได้หลักการคิดที่สามารถเชื่อมโยงจุดต่างๆ เข้าหากันอย่างมีระบบมีเหตุมีผลและแก้ปัญหาต่างๆ ที่ยุ่งยากให้มีกระบวนการอย่างมีระบบ ทั้งในเรื่องของการทำงานและปัญหาตัวของเอง (ครอบครัว) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อเราได้คิดอย่างมีระบบจะทำให้เกิดปัญญา เมื่อเกิดปัญญาที่ดีแล้ว สิ่งที่ตามมา เราก็จะมีศักยภาพทางจิตที่สูงขึ้น รวมทั้งเรื่องอื่นๆ ได้อีกมาก และจะทำให้ตัวเราสนุกกับทุกเรื่อง ในกระบวนการคิดเหล่านั้น สามารถนำมาแก้ปัญหาที่ซับซ้อนในการทำงานและปัญหาครอบครัวได้ดี โดยมีความรู้ สติปัญหา และสภาพจิตที่สมดุลเป็นพื้นฐานและสร้างสรรค์งานนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ

สาระสำคัญแห่งความเป็นองค์รวมทั้ง 6
สาระสำคัญแห่งความเป็นองค์รวมทั้ง 6 ประกอบไปด้วย หลักการแห่งความเป็นหนึ่งเดียวเป็นหลัก โดยมีองค์ประกอบหลักที่นำมาเชื่อมโยงกัน ผุดกำเนิดขึ้นเป็นปัญญา ทำให้สามารถแสดงศักยภาพที่เหนือกว่าองค์ประกอบเดิม และสร้างคุณค่าและความหมาย เราสามารถนำไปใช้เป็นวิธีคิดในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ต่อไป โดยพิเคราะห์จากระบบ/กระบวนการเดิมที่มีอยู่ว่าสามารถสร้างศักยภาพ คุณค่าและความหมายได้อย่างไรบ้าง และมองย้อนไปยังองค์ประกอบหลักของสิ่งเหล่านั้นว่ามีอะไรประกอบกันบ้าง เมื่อพบแล้วก็ลองเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบหลักบางประการ และพิจารณาศักยภาพที่เกิดขึ้นว่าดีขึ้นหรือไม่เพียงใด เพราะศักยภาพที่ได้จะเหนือกว่าองค์ประกอบหลักเดิม เช่นนี้ก็จะทำให้เรามีวิธีในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นระบบมากขึ้น


คุณสิริมา วิริยะโพธิ์ชัย บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด มหาชน