Hipot หลักสูตรที่เหมาะสำหรับทุกคน
  คุณปิยพร ปิยะจันทร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

Hipot หลักสูตรที่เหมาะสำหรับทุกคน
หลักการ Hipot คือ กระบวนการสร้างมุมมอง กรอบความคิด ทัศนคติ ค่านิยม และความเชื่อในด้านบวก รวมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ เพื่อให้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นไปอย่างดี ซึ่งมีผลต่อการศักยภาพของตนเอง ครอบครัวและองค์กร ให้ดียิ่งๆ ขึ้น เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับทุกคน โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้นำองค์กร หัวหน้างานและผู้ที่ต้องการชีวิตที่เป็นสุข มีความเห็นว่าหากสามารถพัฒนาหลักสูตรให้อยู่ในเนื้อหาของการอบรมพ่อแม่ก่อนที่จะมีลูกได้ ประเทศจะมีคนที่มีคุณภาพ มีศักยภาพ และสังคมจะสงบสุขได้ โดยภาพรวม ได้เรียนรู้ว่า ทุกคนสามารถใช้ชีวิตให้มีสุข สมดุล ทั้งในครอบครัว องค์กร และตัวเองได้ โดยเริ่มต้นที่ตนเอง จากการปรับกรอบแนวคิด หัดคิดบวก จินตนาการเป้าหมายที่ต้องการจะเป็น จะไปให้ถึง โดยการมีส่วนร่วมของทุกคน ตามความรู้สึกนึกคิดของตนเองให้ได้ (มีสติ) อยู่กับปัจจุบัน ให้อภัยกับสิ่งที่เป็นอดีตที่เลวร้าย เสริมสร้างความแกร่งของอารมณ์

คุณปิยพร ปิยะจันทร์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ