Hipot การเปลี่ยนกรอบความคิดเชิงบวกด้วยแรงขับเคลื่อนจากภายใน
  คุณฐานทิพย์ อัลภาชน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

Hipot การเปลี่ยนกรอบความคิดเชิงบวกด้วยแรงขับเคลื่อนจากภายใน
Hipot เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจมาก เพราะการพัฒนาศักยภาพ สอนคนให้คิดเป็น คิดดีอย่างสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง จะเป็นเกราะป้องกันตนเองไม่ให้ประพฤติชั่ว แม้จะโดนสิ่งเร้ายั่วยุจากภายนอก/บุคคลอื่นๆ เป็นการยกระดับจิตใจของตนเองซึ่งจะส่งผลถึงครอบครัวและองค์กร เนื่องจากจะทำให้รู้สึกมีความสุขเสมอ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและทำอะไร ตั้งใจทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่องค์กรคาดหวัง

โดยภาพรวม ได้เรียนรู้ว่า การพัฒนาศักยภาพตนเองโดยการเปลี่ยนกรอบความคิดให้เป็นไปในทางบวก น่าจะทำให้เป็นคนมองโลกในแง่ดี รวมถึงการคิดแบบเชื่อมโยงระหว่างกัน จะทำให้มองภาพรวมของการทำงานได้ดีกว่าการคิดแบบแยกส่วน หลักการ Hipot มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพบุคคล ด้วยการเปลี่ยนกรอบความคิดของตนเองด้วยตนเอง โดยอาศัยแรงขับ/ผลักดันจากภายในของตนเอง ทนต่อสิ่งเร้าที่มากระทบต่ออายตนะทั้ง 5 (รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส) รวมถึงสามารถถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดไปสู่ครอบครัว เป็นตัวอย่างที่ดีซึ่งจะส่งผลให้เป็นองค์กรที่ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ผู้รับบริการมีชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกาย จิต และสังคม


คุณฐานทิพย์ อัลภาชน์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ