Hipot สร้างชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
  คุณสายใจ สายปัญญา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น

 

Hipot สร้างชีวิตอย่างมีคุณค่าและเป็นสุข
หลักการ Hipot คือ การบูรณาการศักยภาพของมนุษย์อย่างเป็นองค์รวมที่มีความสมดุลใน 4 มิติ คือ มิติทางจิต มิติทางปัญญา มิติทางอารมณ์ และมิติแห่งการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทุกคนทั้งในครอบครัวและองค์กร เพราะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจจากการสร้างภาพกรอบความคิดเชิงบวก ให้เกิดการขับศักยภาพออกมาอย่างสมดุล เมื่อทุกคนมีศักยภาพที่ดี มีคุณภาพ มาเชื่อมโยงบูรณาการกันอย่างสมดุลบนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้อง จะก่อให้เกิดคุณค่าทางปัญญาอย่างมหาศาล เกิดเป็นการพัฒนาต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม อย่างมั่นคง ยั่งยืน

Hipot เป็นหลักสูตรที่ดีมาก สำหรับใช้ในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว องค์กรและสังคม ซึ่งเน้นที่การปรับเปลี่ยนตนเอง นี่คือหลักความเป็นจริง เพราะว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน จึงจะสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนผู้อื่นได้ จากหลักสูตร ทำให้เราสามารถรู้ถึงแนวทางในการที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นไปในทางบวกได้ โดยต้องทำความรู้จักกับตนเองและมองเห็นภาพบวกในตัวเองที่จะสามารถก้าวไปสู่ความสำเร็จที่เราคาดหวังไว้ และพยายามทำให้ได้ตามภาพฝันนั้นอย่างเต็มความสามารถ เกิดเป็นศักยภาพที่แสดงออกมาให้เห็นภายนอก เมื่อต้องการเพิ่มศักยภาพให้มากขึ้น ต้องมีการปรับกรอบความคิดตัวเองให้ขยายมากขึ้นเท่าที่เราจะวาดฝัน เพราะศักยภาพจะไม่มีทางพัฒนาได้ถ้าไม่ปรับและขยายกรอบความคิด คนที่อยากพัฒนาศักยภาพตนเองให้มาก ต้องหมั่นฝึกฝนตนเองในการทบทวนภาพฝันของตนเองว่าควรจะปรับและขยายอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อยอดไม่มีวันสิ้นสุด สิ่งเหล่านี้สามารถพัฒนาได้โดยหมั่นฝึกฝนและสามารถถ่ายทอดให้คนในครอบครัวและคนในองค์กร ให้เกิดแนวคิดเดียวกันและพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เพราะว่าไม่ว่าครอบครัวหรือองค์กรจะพัฒนาได้ดีและมีความสุข จำเป็นต้องประกอบไปด้วยคนในครอบครัว/องค์กรที่มีคุณภาพและสามารถแสดงศักยภาพออกมาได้เต็มที่ เมื่อมาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่บูรณาการเชื่อมโยงกันอย่างลงตัวและเกิดความสมดุล จะทำให้ผลงานที่ผลิตออกมามีคุณค่าและความหมายทางปัญญามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรยังให้เทคนิคในการที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองและผู้อื่นในการที่จะผลักศักยภาพที่อยู่ภายในออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ โดยการสร้างความเป็นภาวะผู้นำ การเห็นคุณค่าและสร้างความเป็นหนึ่งเดียวร่วมกัน จะทำให้การเชื่อมโยงระหว่างกันมีความลงตัวอย่างสมดุล ทั้งหมดนี้ต้องอยู่บนหลักการที่ถูกต้องเสมอ

โดยภาพรวม ได้เรียนรู้ว่า การมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและเป็นสุข โดยการปรับกรอบความคิดภายในให้เป็นบวกเสมอ ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็สามารถที่จะปรับตัวและพร้อมที่จะขยายศักยภาพในตัวเราให้เป็นคนที่มีคุณค่าและมองเห็นคุณค่าของคนอื่นเสมอ ไม่ว่าจะมีความเหมือนหรือแตกต่าง จะทำให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นความสุขที่แท้จริง เพราะเป็นความสุขที่เกิดจากตัวเราและเป็นความสุขที่เกิดจากภายใน


คุณสายใจ สายปัญญา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๗ ขอนแก่น