สถาบันอินทรานส์ให้บริการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างบูรณาการ โดยเน้นที่กระบวนการการเชื่อมโยงอย่างเป็นขั้นตอน บนพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียวกับองค์กร (Partnership) เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมในทุกมิติ ทุกระดับ

      การนำเสนอจึงมิใช่เป็นการบรรยาย และมิใช่เป็นเพียงการสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเท่านั้น แต่เรายังเน้นที่กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างความเข้าใจเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้จัดการกับความท้าทายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเป็นรูปธรรม ปฏิบัติได้จริง โดยจะเป็นการเชื่อมโยงหลักการ องค์ความรู้ ประสบการณ์ กรณีศึกษา การสาธิต การทำกิจกรรมร่วมกัน และกระบวนการการนำเสนอของผู้เข้าสัมมนา โดยยึดเอาประเด็นจริงในชีวิต เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างบูรณาการร่วมกัน เพื่อการค้นพบตนเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และช่วยการค้นหาความเป็นตัวตนระหว่างกันอย่างมีคุณค่าและความหมายบนหลักการที่ถูกต้อง เพื่อความมีชีวิตที่มั่นคง ยั่งยืน อย่างมีความสุข ทั้งตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม ทั้งนี้ บริการของเราจะครอบคลุม 2 กลุ่มกิจกรรมคือ

 
  การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการใน 2 รูปแบบ คือ
   1.  In-House Programs
   2.  Public Programs
  การให้คำปรึกษา เพื่อร่วมกันสร้างศักยภาพอย่างบูรณาการ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว และองค์กร


 
บริษัท อินทรานส์ จำกัด
67/768 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
M: 081-439-5500, 081-932-9177 T/F: 02-238-5332 Email: chanchai@intrans.co.th
Drop Down Menu