1
บริษัท Intrans/อินทรานส์ มีที่มาอย่างไร
2
หลักสูตร Hipot หรือ การปฏิรูศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ / Integral Human Potential Transformation คืออะไร มีความหมายว่ายังไง มีหลักการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างไร
3
หลักสูตร Hipot มีเนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้าง
4
เรียนแล้วจะได้อะไร ชีวิตจะดีขึ้นอย่างไร ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างไร
5
ความหมายที่แท้จริงของคำว่ากรอบความคิดและศักยภาพคืออะไร ทั้งสองสัมพันธ์กันอย่างไร
6
หลักสูตร Hipot มีความสำคัญอย่างไร
7
วิชานี้เกี่ยวข้องกับใครบ้าง ใครบ้างที่ควรจะเรียน
8
ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ของเด็กนักเรียนควรเรียนหลักสูตรนี้หรือไม
9
คำว่า บูรณาการ คืออะไร การพัฒนาศักยภาพอย่างบูรณาการมีความหมายอย่างไร
10
ที่ว่า Hipot ประกอบไปด้วยสี่มิติ มันคืออะไร และทำไมต้องสี่มิติ
11
อะไรคือหลักการ ปรัชญา เป้าหมายสูงสุดของอินทรานส์
12
หลักสูตร Hipot แตกต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างไร
13
หลักการ Hipot มีความเชื่อมโยงกับหลักการพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างไร
14
Hipot เสนอกระบวนการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมทั้งรูปธรรมและนามธรรม เข้าใจยาก จะปฏิบัติตามได้อย่างไร
15
รูปแบบการสัมมนาเป็นอย่างไร มีวิธีการอย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง
16
หลักสูตร Hipot สามารถนำไปปรับใช้กับการแก้ปัญหาทางสังคมได้หรือไม่ เช่น ยาเสพติด อบายมุข อาชญากรรม ความรุนแรง ความขัดแย้ง คอรัปชั่น การบริโภควัตถุนิยมอย่างเกินพอดี ตลอดจนการมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง การขาดแรงบันดาลใจ การขาดเป้าหมายชีวิต การขาดความคิดสร้างสรรค์ การคิดไม่เป็นระบบ การขาดความเชื่อมั่น การไม่เห็นคุณค่าตนเอง และรวมทั้งการขาดภาวะผู้นำ และที่สำคัญคือ การใช้ชีวิตที่ไม่อยู่บนหลักการที่ถูกต้อง
17
หลักสูตร Hipot นี้ เหมาะกับใครที่สุด เด็กหรือผู้ใหญ่ นักเรียน นักศึกษา หรือคนทำงาน ต่อตนเองหรือครอบครัว หรือองค์กร หรือสังคมโดยรวม และจะสามารถประยุกต์ใช้หรือเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้จากระดับตนเองสู่ครอบครัว องค์กร สังคมได้อย่างไร
 
บริษัท อินทรานส์ จำกัด
67/768 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
M: 081-439-5500, 081-932-9177 T/F: 02-238-5332 Email: chanchai@intrans.co.th
Drop Down Menu