16. หลักสูตร Hipot สามารถนำไปปรับใช้กับการแก้ปัญหาทางสังคมได้หรือไม่ เช่น ยาเสพติด อบายมุข อาชญากรรม ความรุนแรง ความขัดแย้ง คอรัปชั่น การบริโภควัตถุนิยมอย่างเกินพอดี ตลอดจนการมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้อง การขาดแรงบันดาลใจ การขาดเป้าหมายชีวิต การขาดความคิดสร้างสรรค์ การคิดไม่เป็นระบบ การขาดความเชื่อมั่น การไม่เห็นคุณค่าตนเอง และรวมทั้งการขาดภาวะผู้นำ และที่สำคัญคือ การใช้ชีวิตที่ไม่อยู่บนหลักการที่ถูกต้อง

ปัญหาไม่ว่าอะไร ระดับใด เกิดกับใคร หรือเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตาม ล้วนมาจากรากอันเดียวกันทั้งสิ้น รากที่ว่านี้ก็คือ กรอบความคิด นั่นเอง กรอบความคิดนี้โดยความหมายของตัวมันเอง ดูเหมือนเป็นสิ่งอ้างอิงที่เราใช้มองโลก เป็นกรอบที่เราใช้เพื่ออธิบายว่าโลกภายนอกเป็นอย่างไรตามที่เราเข้าใจ แต่ในขณะที่เรากำลังอธิบายว่าโลกเป็นอย่างไรนั้น มันก็ได้สะท้อนความเป็นตัวตนของตนเองว่าฉันคือใคร และผลของมันมีความเป็นไปได้เพียงสองทางคือ ไม่บวกก็ลบ ปัญหาของโลกทุกวันนี้คือ การที่บุคคลมีกรอบความคิดที่ติดลบ ซึ่งฟังดูผิวเผินเราเข้าใจว่ามันก็เป็นเพียงการมองโลกในเชิงลบเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วมันมีผลร้ายยิ่งกว่า นั่นคือ เป็นการมองตนเองในเชิงลบต่างหาก เพราะอะไรก็ตามที่เราแสดงออกมาล้วนสะท้อนความเป็นตัวตนของตนเองทั้งสิ้น เมื่อเห็นตนเองติดลบจึงนำไปสู่การขาดความเชื่อมั่น ไม่เห็นคุณค่าตนเอง ตรงนี้แหละคือประเด็นที่สร้างปัญหาต่อๆ มาไม่สิ้นสุด

เมื่อไม่เห็นคุณค่าตนเอง จึงรู้สึกว่าตนเองขาดแคลน รู้สึกว่าภายในตนเองบกพร่อง เสมือนว่าตนขาดอะไรบางอย่างไป เป็นความรู้สึกที่มีต่อตนเองว่าบกพร่อง นั่นคือ ความเป็นตัวตนไม่ได้รับการยอมรับจากตนเอง จึงต้องเรียกร้อง แสวงหา เพื่อให้ตนเองมีค่า แต่กลับเป็นการเรียกร้องให้คนอื่นมาเห็นตนเองมีค่า จึงเกิดเป็นการแสดงออก เป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เกินพอดี นั่นเท่ากับว่าเราไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น และเมื่อบุคคลที่บกพร่องทั้งคู่มาพบกัน เมื่อต่างฝ่ายต่างเรียกร้องให้อีกฝ่ายเห็นคุณค่าของอีกฝ่าย ปัญหาจึงเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆ

ในหลายกรณี เพื่อที่จะทำให้ผู้อื่นเห็นตนเองมีค่า ก็หลงไปยึดเอาวัตถุเป็นที่พึ่ง เข้าใจผิดคิดว่าจะช่วยให้ตนเองดูดีขึ้น แต่หาเป็นเช่นนั้นไม่ มันกลับทำลายคุณค่าตนเอง เป็นการทำร้ายตนเอง เพราะมัวแต่เรียกร้องจากสิ่งภายนอก ซึ่งยิ่งแสวงหา คนๆ นั้นจะยิ่งขาดแคลน เพราะยิ่งพึ่งพิงวัตถุภายนอกมากขึ้น ยิ่งเสพติด ภายในยิ่งบกพร่อง ยิ่งเรียกร้อง เมื่อเรียกร้องมากขึ้น ยิ่งขาดแคลน ก็ยิ่งแสวงหาหนักกว่าเก่า ปัญหายิ่งทับทวี ซับซ้อน

Hipot เสนอแนวทางแก้ปัญหาที่ตรงจุดที่สุด เพราะเข้าไปจัดการที่รากของปัญหาอย่างตรงประเด็นที่สุด นั่นคือ เข้าไปจัดการที่กรอบความคิด ที่กรอบความคิดนี้เองคือตัวสร้างปัญหาและตัวจัดการกับปัญหาอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด Hipot จะนำท่านไปสู่กระบวนการสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับธรรมชาติที่ว่านี้ เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ฐานรากอันเป็นที่สุดของปัญหาในทุกกรณี เพื่อชีวิตที่มั่นคง ยั่งยืน ทั้งตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม บนหลักการที่ถูกต้อง