15. รูปแบบการสัมมนาเป็นอย่างไร มีวิธีการอย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ได้จริง

หลักสูตรนี้จะเน้นที่กระบวนการการเชื่อมโยงอย่างเป็นขั้นตอน เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมในทุกมิติ ทุกระดับ กระบวนการที่ใช้ประกอบด้วยกรณีศึกษา การสาธิต การแสดงบทบาทสมมติ การเล่าเรื่อง การก้องสะท้อนภายใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน พรอมตัวอย่างที่อิงประเด็นจริงในชีวิต การนำเสนอจึงมิใช่เป็นการบรรยาย แต่เป็นการสนทนาอย่างเชื่อมโยง อย่างมีส่วนร่วม หลอมรวมการสัมมนาให้เป็นหนึ่งเดียว โดยยึดในหลักการ ความจริง องค์ความรู้ ประสบการณ์ และการทำกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการสรุปเนื้อหาและความเข้าใจในแต่ละขั้นตอนอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้ การสัมมนาจะเป็นการดำเนินไปโดยเอาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตเป็นตัวตั้ง และร่วมกันนำเสนอกิจกรรมเพื่อการประยุกต์ใช้จัดการกับปัญหาความท้าทายเหล่านั้นอย่างเป็นประจักษ์ด้วยตนเอง เพื่อการค้นพบตนเอง เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และช่วยการค้นหาความเป็นตัวตนระหว่างกันอย่างมีคุณค่าและความหมายบนหลักการที่ถูกต้อง เพื่อการพัฒนาศักยภาพอย่างบูรณาการร่วมกัน อย่างมั่นคง ยั่งยืน อย่างมีความสุข