14. Hipot เสนอกระบวนการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมทั้งรูปธรรมและนามธรรม เข้าใจยาก จะปฏิบัติตามได้อย่างไร

อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่าชีวิตประกอบด้วยความเป็นรูปธรรมและนามธรรม กล่าวคือ มีทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ และทั้งสองไม่อาจแยกออกจากกันได้ การยกระดับศักยภาพมนุษย์จึงต้องเป็นการดำเนินไปทั้งสองส่วนอย่างไม่มีทางเลี่ยง นั่นคือ เมื่อพิจารณาการพัฒนาความสามารถทางด้านกายภาพที่ครอบคลุมศาสตร์และศิลป์ต่างๆ มันดูเป็นการง่าย เพราะว่ามันเป็นประจักษ์ จับต้องได้ สัมผัสได้ มีความแน่นอน เป็นขั้นเป็นตอน เราจึงรับรู้และเข้าใจได้ง่าย เราก็เลยคิดว่านี่คือความจริงอย่างเป็นที่สุด แต่มันก็จริงเพียงด้านเดียว ไม่เป็นทั้งหมด ในขณะเดียวกัน เราก็รับรู้ว่าศักยภาพด้านในนั้นมีอยู่จริง แต่ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร มีธรรมชาติเป็นอย่างไร และเมื่อจะมาพัฒนาให้เป็นกระบวนการ มันยิ่งยากไปใหญ่ เราก็เลยแขวนการพัฒนาศักยภาพด้านนี้ไว้บนหิ้ง เพราะไม่เพียงแต่ละเลย แต่เรากลับไม่รู้จักมันด้วยซ้ำไป โดยเฉพาะปัจจุบันที่เราให้ความสำคัญเฉพาะกับความเป็นวัตถุ เน้นการบริโภควัตถุ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางกายภาพอย่างเกินพอดี ชีวิตจึงสับสนวุ่นวาย

เมื่อจะมาพัฒนาศักยภาพด้านใน ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร ยิ่งจับต้องไม่ได้ ก็เลยมองข้าม บางท่านดีหน่อยรู้ว่าสำคัญ แต่ไม่รู้ว่าจะพัฒนาอย่างไร หลักสูตร Hipot จึงได้ทุ่มเทจนพบความจริงถึงความเป็นธรรมชาติของศักยภาพด้านในนี้ ตลอดจนกระบวนการของการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน สามารถประจักษ์ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม เข้าใจง่าย สามารถปฏิบัติตามได้ พัฒนาได้ และนำไปประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง เพื่อจัดการกับประเด็นปัญหาความท้าทายหรือโอกาส ไม่ว่าด้านส่วนตัว ครอบครัว หรืออาชีพการงาน ด้วยความมั่นใจ ทางบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญข้างต้นนี้ จึงได้พัฒนาแนวคิด รูปแบบ และกระบวนการของการพัฒนาศักยภาพ เพื่อที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติตามได้ด้วยความท้าทาย