13. หลักการ Hipot มีความเชื่อมโยงกับหลักการพัฒนาด้านอื่นๆ อย่างไร

เป็นที่ประจักษ์ว่า ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวข้ามไปอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ ไม่เป็นการเพียงพอต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนและมีความสุข เพราะความก้าวหน้าดังกล่าวตั้งอยู่บนฐานคิดของความเป็นวิทยาศาสตร์ที่เน้นการพัฒนาทางด้านวัตถุเพียงด้านเดียว ซึ่งถึงแม้จะมีความเป็นองค์รวมในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทุกมิติชีวิต การเน้นการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีซึ่งถึงแม้มีความสำคัญจึงไม่เป็นการเพียงพอ สิ่งที่ขาดหายไปคือ การพัฒนาศักยภาพในอีกมิติหนึ่งของชีวิตที่ครอบคลุม การพัฒนากรอบความคิด มุมมอง ทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ รวมถึงแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น ตลอดจนการคิดเชิงระบบเพื่อการสร้างครอบครัวและองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างความเข้าใจในความเป็นตัวตนระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างมั่นคงทางอารมณ์ การสร้างศรัทธา ความเข้าใจระหว่างกัน และภาวะผู้นำบนหลักการที่ถูกต้อง ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนของศักยภาพด้านในที่มีความสำคัญและสัมพันธ์กับศักยภาพด้านเทคนิคอย่างมีนัยสำคัญ

หลักสูตร Hipot ได้เน้นถึงความเชื่อมโยงของศักยภาพทั้งสองอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการพัฒนาด้านในที่ส่งผลถึงการแสดงออกของศักยภาพภายนอก ด้วยเหตุนี้อาจกล่าวได้ว่า หลักสูตร Hipot ได้ชี้ให้เห็นปัญหาและกระบวนการพัฒนาที่นำความสามารถทั้งสองให้มาเชื่อมโยงอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน ดังนั้น กระบวนการพัฒนาตามหลักการ Hipot จึงเป็นการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมไม่แยกส่วน กล่าวคือ Hipot ได้เสนอกระบวนการพัฒนาให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ความสำเร็จใดๆ ทางด้านวิชาชีพหรืออาชีพสาขาใดๆ อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างบูรณาการ ด้วยการพัฒนาความสามารถทางด้านเทคนิคนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินควบคู่ไปกับการพัฒนาขีดความสามารถภายในอย่างเป็นเนื้อเดียวกัน อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้