12. หลักสูตร Hipot แตกต่างจากหลักสูตรอื่นอย่างไร

ทุกวันนี้ เราเรียนหนังสือตั้งแต่เกิดจนถึงเป็นตัวท่านในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่ล้วนเป็นการพัฒนาขีดความสามารถเพื่อการประกอบอาชีพ หารายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัว ผ่านศาสตร์สาขาต่างๆ เช่น การแพทย์ เภสัชฯ พยาบาล การเงิน การธนาคาร การบัญชี การบริหารจัดการ กฎหมายการปกครอง วิศวกรรมและเทคโนโลยี การขายการตลาด การสื่อสารมวลชน งานบุคคล งานสรรหา และอื่นๆ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่มีความก้าวหน้าเป็นอย่างยิ่ง เพื่อความอยู่รอดทางกายภาพซึ่งนับว่ามีความจำเป็น แต่ล้วนเป็นการพัฒนาชีวิตทางด้านวัตถุกายภาพอย่างเป็นรูปธรรม แต่เป็นที่ประจักษ์ว่า ลำพังศักยภาพดังกล่าวไม่เป็นการเพียงพอ เพราะมนุษย์ไม่ได้ประกอบไปด้วยความเป็นกายภาพเท่านั้น แต่มีอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า นั่นคือ ความสามารถทางด้านนามธรรมซึ่งหมายถึงแรงบันดาลใจและแรงขับเคลื่อนภายใน อย่างที่ได้เรียนให้ทราบว่า ศักยภาพอย่างหลังนี้เป็นตัวกำหนดศักยภาพทางกายภาพ ที่สำคัญการยกระดับศักยภาพภายในนี้มีความเชื่อมโยงโดยตรงจากกรอบความคิดของตนเอง นั่นหมายความว่า การทำความเข้าใจในธรรมชาติของกรอบความคิดตลอดจนกระบวนการเปลี่ยนกรอบความคิด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจนั้นมีความสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเปลี่ยนกรอบความคิดเป็นเรื่องที่เรากำหนดได้เองทั้งสิ้น เพราะเป็นอำนาจภายในที่อยู่ภายใต้การควบคุมของตนเอง หลักสูตร Hipot ได้เน้นความสำคัญในจุดนี้เป็นการเฉพาะ แตกต่างจากหลักสูตรอื่นทั่วไปที่เน้นเฉพาะการพัฒนาศักยภาพด้านการแสดงออกภายนอก แต่หลักสูตร Hipot นอกจากให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านกายภาพแล้ว ยังเน้นเป็นพิเศษให้เห็นถึงความเชื่อมโยงที่มาจากการพัฒนาด้านในของมนุษย์ด้วยอย่างเป็นหนึ่งเดียวกัน

อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่หลักสูตร Hipot แตกต่างจากหลักสูตรอื่นก็คือ เราเสนอกระบวนการยกระดับขีดความสามารถอย่างเป็นองค์รวม ครอบคลุมทั้งศักยภาพที่แสดงออกมาภายนอกในรูปของการกระทำและศักยภาพที่เก็บซ่อนไว้อยู่ภายในในรูปของกรอบความคิดอันเป็นรากฐานที่สำคัญยิ่งของชีวิต ประเด็นนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร Hipot เป็นอย่างยิ่ง หากเปรียบกับภูเขาน้ำแข็ง เราไม่เพียงแต่เน้นการพัฒนาศักยภาพเหนือน้ำเหมือนอย่างหลักสูตรทั่วไปเท่านั้น แต่เราให้ความสำคัญต่อการพัฒนาใต้น้ำอันเป็นรากฐานของชีวิตที่เชื่อมต่อกับการพัฒนาศักยภาพภายนอกดังกล่าว และยังชี้ให้เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ต้องเป็นการพัฒนาทั้งสองส่วนอย่างเป็นองค์รวม จึงทำให้หลักสูตรนี้แตกต่างจากหลักสูตรทั่วไป เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จอย่างมั่นคงยั่งยืนจำเป็นต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นองค์รวมเท่านั้น

นอกจากนี้หลักสูตร Hipot แตกต่างจากหลักสูตรอื่นตรงที่เป็นหลักสูตรที่นำเสนอการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติรอบด้านของความมีชีวิต เพราะเป็นการเข้าถึงธรรมชาติของชีวิตตามความเป็นจริงที่ว่า มนุษย์ประกอบด้วย มิติภายใน มิติภายนอก มิติระดับบุคคล และมิติระหว่างบุคคล ทุกระดับ ไม่ว่าท่านจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม และนี่คือความหมายของความเป็นองค์รวม เราจึงเสนอกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นภาพรวมที่จับเอาทุกองค์ประกอบของชีวิตมาเชื่อมโยงหลอมรวมอย่างเป็นหนึ่งเดียว ดังนั้น ในขณะที่การสัมมนาดำเนินไป ท่านจะสามารถเห็นความแตกต่างจากหลักสูตรอื่นได้ว่า Hipot มีหลักการอย่างไร มีอะไรเป็นองค์ประกอบ องค์ประกอบหรือมิติเหล่านั้นเชื่อมโยงและส่งผลถึงกันอย่างไร การพัฒนาเริ่มต้นจากจุดใด อะไรคือเป้าหมาย และในขณะนั้นๆ เราอยู่ ณ จุดไหนของการพัฒนา กรอบการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวมนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อทุกคน ทุกระดับ เพราะเรากำลังเข้าไปทำความเข้าใจตามความเป็นจริงว่าชีวิตคืออะไร ดำเนินไปอย่างไร และควรเป็นอย่างไร เพื่อสร้างความสำเร็จอย่างมั่นคงยั่งยืน อย่างมีคุณค่าและความหมาย มีความสุข