10. ที่ว่า Hipot ประกอบไปด้วยสี่มิติ มันคืออะไร และทำไมต้องสี่มิติ

หลักสูตรไฮพอทได้รับการพัฒนาขึ้นมาจากฐานคิดที่ว่าชีวิตคืออะไร มีธรรมชาติเป็นอย่างไร มันดำเนินไปอย่างไร ทำอย่างไรจึงจะยั่งยืนตามความเป็นจริง ด้วยหลักข้างต้นดังกล่าว เราพบว่า สรรพชีวิตไม่ว่าเล็กจนมองไม่เห็น หรือใหญ่จนไม่อาจจินตนาการได้ ล้วนมีธรรมชาติเหมือนกันหมด นั่นคือ ชีวิตประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติภายใน มิติภายนอก มิติระดับบุคคลหรือเดี่ยวๆ และมิติระหว่างกัน เมื่อนำมิติทั้งสี่มาไขว้ประสานกัน เราพบว่าสรรพชีวิตเป็นการดำเนินไปของจิต ปัญญา อารมณ์ และพฤติกรรม ความเป็นธรรมชาติทั้งสี่นี้เองที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง รวมทั้งมนุษย์ด้วย การเข้าไปทำความเข้าใจถึงความเป็นไปของธรรมชาติทั้งสี่ ตลอดจนกระบวนการการพัฒนาธรรมชาติดังกล่าวนี้ ผู้เขียนเชื่อมั่นว่า จะนำเราไปสู่การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างยั่งยืน เพราะเป็นการยกระดับขีดความสามารถมนุษย์อย่างบูรณาการ อย่างเป็นองค์รวม ในทุกมิติรอบด้าน

หากถามว่าทำไมต้อง 4 มิติ คำตอบก็คือ มันต้อง 4 มิติ ไม่มากไม่น้อยกว่านี้ มากกว่านี้ก็ไม่ได้ น้อยกว่านี้ก็ไม่มี มันต้อง 4 มิติเท่านั้น เพราะมันคือธรรมชาติของชีวิต ยิ่งกว่านั้นมิติทั้ง 4 ต้องเชื่อมโยงกัน อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ จึงผุดขึ้นเป็นมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตทุกวันนี้ ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพจึงต้องพัฒนาทั้ง 4 มิติ อย่างเป็นทั้งหมด อย่างเป็นองค์รวม จึงจะยั่งยืน