8. ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ของเด็กนักเรียนควรเรียนหลักสูตรนี้หรือไม่

เนื่องจากชีวิตมีธรรมชาติของการกระทบกันทางอายตนะทั้ง 5 ดังนั้น การแสดงออก การกระทำใดๆ ของพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ย่อมมีผลต่อการพัฒนากรอบความคิดของบุตรหลาน ลูกศิษย์ อย่างเป็นเรื่องเดียวกัน และกรอบความคิดดังกล่าวจะถูกปลูกฝังลงเป็นฐานรากของชีวิตที่สำคัญยิ่ง และมีผลต่อความเป็นไปของชีวิตที่เหลือทั้งหมดว่าเขาจะเติบโตขึ้นเป็นใครอย่างไรในอนาคต ความสัมพันธ์ทั้งหมดนี้ผุดขึ้นเป็นความเชื่อมโยง อิงอาศัย พึ่งพาซึ่งกันและกัน มีความเกี่ยวเนื่องกันอย่างที่แต่ละชีวิตไม่อาจอยู่อย่างโดดๆ ได้ นั่นหมายความว่า ชีวิตไม่ว่าสถานะใดล้วนมีความสัมพันธ์ สามารถเหนี่ยวนำและส่งผลระหว่างกันได้ ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะอยู่ในรูปของครอบครัว องค์กร สถานศึกษา หรือสังคมใดๆ องค์ประกอบของสถาบันเหล่านี้ล้วนมีความเชื่อมโยงส่งผลถึงกันและกันทั้งสิ้น หากพิจารณาในแง่มุมของความเป็นครอบครัว สถานศึกษา แน่นอนว่าการแสดงออกใดๆ ของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ย่อมต้องมีผลต่อลูกหลาน ลูกศิษย์ ทั้งสิ้น และผลลัพธ์มีความเป็นไปได้เพียงสองทางเท่านั้น คือ ไม่บวกก็ลบ การพัฒนาศักยภาพก็เช่นกัน บทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ย่อมมีผลต่อการยกระดับศักยภาพของบุคคลรอบข้างอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ด้วยบทบาทดังกล่าวนี้ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้ามารับรู้และศึกษาหลักสูตรนี้ ไม่เพียงแค่การยกระดับศักยภาพของตนเองเท่านั้น แต่ที่สำคัญยิ่งกว่า คือ การยกระดับศักยภาพบุตรหลาน ลูกศิษย์ อันเป็นที่รัก เพื่อการสร้างชาติตระกูล สังคม ที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว ที่กล่าวมานี้กินความรวมถึงความสัมพันธ์ในองค์กร สถาบันการศึกษา และสังคมในทุกระดับ ด้วยเหตุนี้ผู้นำองค์กร ชุมชน สถานศึกษา สังคม จึงควรเข้ามารับรู้แนวคิดนี้ด้วย เพราะในทุกความสัมพันธ์ล้วนมีธรรมชาติอย่างเดียวกันทั้งสิ้น นั่นคือ จะเป็นไปเพื่อการส่งผลต่อคุณค่าและความหมายระหว่างกัน หากเป็นไปในเชิงบวก ย่อมส่งเป็นการส่งเสริมคุณค่าและความหมายที่ดีต่อกัน ส่งผลต่อเนื่องเป็นความมั่นคง ความสำเร็จในชีวิต แต่หากเป็นตรงกันข้าม ผลก็ย่อมเป็นไปในทางลบ ด้วยเหตุนี้ ความเป็นไป ความสำเร็จของบุตรหลาน ลูกศิษย์ จึงเป็นผลโดยตรงจากพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ อย่างไม่อาจแยกออกจากกันได้ พ่อแม่ผู้ปกครอง ครูอาจารย์จึงควรเข้ามารับรู้แนวคิดนี้ เพื่อการสร้างชาติตระกูล สังคม ที่มั่นคง ยั่งยืน ด้วยความสุข บนหลักการที่ถูกต้อง และเราเชื่อมั่นว่า เราต้องการสร้างรากฐานที่ดีให้กับคนใกล้ชิด ดังนั้น การพัฒนาจึงต้องดำเนินไปในลักษณะของความเป็นองค์รวม นั่นคือ รวมทุกองค์ประกอบของชีวิต