7. วิชานี้เกี่ยวข้องกับใครบ้าง ใครบ้างที่ควรจะเรียน

ด้วยเหตุที่วิชานี้นำเสนอธรรมชาติของชีวิตทุกมิติรอบด้าน ตลอดจนกระบวนการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวม อย่างเป็นขั้นเป็นตอน ครอบคลุมทุกมิติดังกล่าว Hipot จึงมีความสำคัญต่อทุกคน ทั้งตนเอง ครอบครัว องค์กร สถาบันการศึกษาและสังคม เพราะไม่ว่าท่านจะเป็นใคร ชีวิตล้วนมีธรรมชาติที่ดำเนินไปในรูปของกรอบความคิดทั้งสิ้น ว่าไปแล้ว ชีวิตของมนุษย์ก็คือ การดำเนินไปของกรอบความคิดนี่เอง ดังนั้น วิชานี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษย์ทุกคนไม่ว่าในระดับใด ในสถานะใด ไม่ว่าอายุเท่าใด มีความรับผิดชอบอะไร อยู่ในตำแหน่งใด เพราะทุกคนล้วนมีธรรมชาติอย่างเดียวกันทั้งสิ้น นั่นคือ เป็นการดำเนินไปของกรอบความคิดที่ถักทอระหว่างกันอย่างเป็นโยงใยเนื้อเดียวกันที่อยู่ภายใต้อำนาจที่ตนเป็นผู้เลือกกำหนดได้เอง