6. หลักสูตร Hipot มีความสำคัญอย่างไร

เพราะชีวิตเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติของทุกสรรพสิ่ง ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงนั้นเอง มีองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้น ชีวิตจึงเป็นการเรียนรู้ตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยความตระหนักในประเด็นดังกล่าว Hipot จึงได้รับการพัฒนาขึ้นมา โดยตั้งอยู่บนฐานคิดที่ว่า ชีวิตคืออะไร มีธรรมชาติเป็นอย่างไร มีอะไรเป็นองค์ประกอบ ชีวิตดำเนินไปอย่างไรและทำอย่างไรจึงจะยั่งยืน ด้วยการศึกษาค้นคว้าวิจัยเป็นเวลากว่า 15 ปี จึงได้ค้นพบธรรมชาติดังกล่าวว่า เป็นรากฐานของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ ทุกมิติรอบด้าน วิชานี้จึงมีความสำคัญต่อทุกองค์ประกอบของชีวิต ทุกมิติ ไม่ว่าระดับใดก็ตาม เพราะเราจะได้เข้าไปทำความเข้าใจถึงธรรมชาตินี้และจัดการกับความจริงนี้เพื่อชีวิตที่มีคุณภาพ มีความสุข บนหลักการที่ถูกต้อง