4. เรียนแล้วจะได้อะไร ชีวิตจะดีขึ้นอย่างไร ช่วยแก้ปัญหาชีวิตได้อย่างไร

หลักสูตรนี้ช่วยให้เราเข้าใจว่าชีวิตและสรรพสิ่งคืออะไร มีธรรมชาติเป็นอย่างไร มีอะไรเป็นองค์ประกอบและองค์ประกอบเหล่านี้เชื่อมโยงกันอย่างไร และเมื่อเชื่อมโยงกันแล้ว ผุดกำเนิดขึ้นเป็นมิติใดบ้าง โดยเราจะเข้าไปทำความเข้าใจถึงธรรมชาติอันเป็นรากฐานของชีวิตว่าดำเนินไปอย่างไร และสามารถนำความเข้าใจดังกล่าวมาพัฒนาเป็นกระบวนการ ขั้นตอนการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างบูรณาการ มั่นคง ยั่งยืน มีคุณค่าและความหมาย ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคมได้อย่างไร โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้

1. การเข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้ง เพื่อการบริหารชีวิตอย่างสมดุล ทุกมิติรอบด้าน อย่างมีคุณค่าและความหมาย
2. ความเข้าใจในความหมายที่แท้จริงของศักยภาพ และการพัฒนาศักยภาพของตนเองและระหว่างกัน
3. ความเข้าใจในความหมายของกรอบความคิด ผลของการเปลี่ยนกรอบความคิดต่อการยกระดับศักยภาพ
4. เข้าใจความหมายของค่านิยมและหลักการ การดำเนินชีวิตด้วยค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้อง
5. การสร้างวิสัยทัศน์ ภาพเป้าหมายแห่งความสำเร็จด้วยค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้อง
6. การสร้างทัศนคติในการมองโลกเชิงบวกอย่างมีเป้าหมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น
7. การพัฒนาความคิดเชิงระบบ เพื่อความคิดสร้างสรรค์ ความคิดที่แปลกใหม่ เพื่อการสร้างนวัตกรรมที่แตกต่าง
8. การเข้าถึงความหมายของปัญญาที่แท้ เพื่อการยกระดับความเป็นครอบครัวและองค์กรแห่งการเรียนรู้
9. การสร้างความเชื่อมั่น การเห็นคุณค่าตนเอง การเข้าใจตนเอง เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอารมณ์/EQ
10. การสร้างศรัทธา การเปิดใจกว้าง ความเข้าใจ การเห็นคุณค่าและความหมายระหว่างกัน
11. การสร้างภาวะผู้นำทั้งตนเอง ครอบครัว และองค์กร เพื่อความเป็นเอกภาพ เชื่อมโยงอย่างเป็นหนึ่งเดียว อย่างมีคุณค่าและความหมายบนหลักการที่ถูกต้อง