3. หลักสูตร Hipot มีเนื้อหาประกอบด้วยอะไรบ้าง

ด้วยหลักการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม เพื่อความสำเร็จอย่างมั่นคง ยั่งยืน หลักสูตร Hipot จึงถูกออกแบบให้ครอบคลุมทุกมิติชีวิตอย่างเชื่อมโยงตามความเป็นจริงอย่างเป็นระบบ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
          1. การพัฒนาฐานรากของชีวิต
          2. การพัฒนาศักยภาพระดับบุคคล
          3. การพัฒนาศักยภาพระหว่างบุคคล

ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ เพื่อจัดการกับปัญหาที่ท้าทายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน ทุกมิติ ด้วยค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้อง

3.1 การพัฒนาฐานรากของชีวิต
หลักสูตรนี้จะนำเสนอถึงธรรมชาติและการดำเนินไปของชีวิตอย่างลึกซึ้ง ทั้งภายใน ภายนอก ทั้งระดับบุคคลและระหว่างกัน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการดำเนินไปของทั้งความเป็นรูปธรรมและนามธรรมที่เชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่พื้นฐานชีวิตภายในอันเป็นรากแก้วของการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวม นั่นคือ กรอบความคิด เพื่อการสร้างศักยภาพแห่งการเลือกตอบสนองต่อสิ่งโลกภายนอกที่เข้ามากระทบ โดยมีตนเป็นผู้กำหนดเอง ในส่วนนี้มีหลักสูตรเดียวคือ
            3.1.1 เปลี่ยน: พลิกความคิด ชีวิตมีสุข
            ทะลายกรอบความคิดติดลบ พบตัวตนมีค่า

3.2 การพัฒนาศักยภาพระดับบุคคล
หลังจากทำความเข้าใจถึงรากฐานของความมีชีวิตแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือ การนำเสนอหลักการพัฒนาศักยภาพระดับบุคคล หลักสูตรในกลุ่มนี้จะให้ความสำคัญต่อความหมายของการเปลี่ยนแปลงใดๆ ว่า ต้องเริ่มที่ตนเองเป็นหลัก ทั้งขีดความสามารถภายในและที่แสดงออกมาภายนอก โดยจะทำความเข้าใจธรรมชาติของกรอบความคิดและศักยภาพ และความเชื่อมโยงของทั้งสองอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างวิสัยทัศน์ตนเอง การมองเห็นภาพเป้าหมายความสำเร็จของการกระทำ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทางปัญญา องค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ผ่านการคิดเชิงระบบ ในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย 3 หลักสูตร คือ
           3.2.1 การสร้างแรงบันดาลใจ
           จินตนาการสร้างแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนศักยภาพภายในให้ฝันเป็นจริง
           3.2.2 การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล
           ชีวิตคือละคร จะดีกว่าไหม ถ้าเราเขียนบทเล่นเอง
           3.2.3 การพัฒนาความคิดเชิงระบบ
           ปัญญาผุดขึ้นในความเชื่อมโยงของภาวะองค์รวมซ้อนองค์รวม

3.3 การพัฒนาศักยภาพระหว่างบุคคล
หลังจากทำความเข้าใจพื้นฐานของชีวิตและการพัฒนาศักยภาพระดับบุคลแล้ว เราจะมาทำความเข้าใจกระบวนการพัฒนาศักยภาพระหว่างกัน เพราะในสภาพความเป็นจริง เรามิได้อยู่โดดๆ แต่เราเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งและร่วมกันสร้างเป็นบริบททางสังคมขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนจึงต้องเป็นการพัฒนาศักยภาพร่วมกันที่ครอบคลุมถึงการแสดงออกมาในรูปของอารมณ์ ค่านิยมร่วม ความหมายของความเป็นตัวตน การเห็นคุณค่าและความเชื่อมั่นทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ ความศรัทธา การแสดงออกร่วมกัน พฤติกรรมต่างๆ รวมทั้งภาวะผู้นำ ในส่วนนี้จะประกอบด้วย 3 หลักสูตร คือ
            3.3.1 การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์
            รากของปัญหาทางอารมณ์อยู่ที่มุมมองที่ตนมีต่อตนเอง
            3.3.2 การสร้างศรัทธาอย่างเป็นหนึ่งเดียว
            การตีทะลุผ่านด้วยการก้องสะท้อนอย่างมีอารมณ์ร่วม
            3.3.3 การสร้างภาวะผู้นำอย่างมีคุณค่า
            ภาวะผู้นำผุดขึ้นจากคุณค่าและความหมายระหว่างกัน