2. หลักสูตร Hipot หรือ การปฏิรูศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ / Integral Human Potential Transformation คืออะไร มีความหมายว่ายังไง มีหลักการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างไร

Hipot / ไฮพอท มาจากคำว่า High Potential แปลว่า ศักยภาพที่สูงขึ้น
การปฏิรูศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ /Integral Human Potential Transformation มีความหมายว่า การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ที่สูงขึ้นอย่างเป็นองค์รวม ในทุกมิติรอบด้าน

การปฏิรูศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ /Integral Human Potential Transformation เป็นกรอบความคิดใหม่ที่แตกต่างของการยกระดับศักยภาพมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม ได้รับการพัฒนาขึ้นมาอย่างมุ่งมั่น โดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลงที่ฐานรากของชีวิต เพื่อครอบคลุมอย่างเชื่อมโยงในทุกมิติของชีวิตอย่างเป็นระบบ เป็นหนึ่งเดียว ด้วยค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้อง เป็นกระบวนการพัฒนาเพื่อมุ่งสร้างความเจริญงอกงามทั้งภายนอกและภายในอย่างสมดุล เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศของตนเอง ครอบครัว องค์กร สถาบันการศึกษา และสังคม อย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข อย่างมีคุณค่าและความหมาย

Hipot / ไฮพอท ได้รับการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาขึ้นมาบนฐานขององค์ความรู้ที่หลากหลาย อาทิ หลักการธรรมชาติของชีวิต หลักปรัชญาพุทธศาสนา หลักปรัชญาบูรณาการ หลักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก หลักจิตวิทยาบูรณาการ หลักการคิดอย่างเป็นระบบ หลักการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ หลักการพัฒนาความเป็นผู้นำและการบริหาร หลักการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีวะ และองค์ความรู้อื่นๆ ที่จำเป็นต่อความเข้าใจชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์