1. บริษัท Intrans/อินทรานส์ มีที่มาอย่างไร
Intrans มาจากภาษาอังกฤษสองคำ คือ Integral และ Transformation
Integral มีความหมายว่า บูรณาการ ทุกมิติรอบด้าน คือ ความเป็นทั้งหมดอย่างเป็นองค์รวม
Transformation มีความหมายว่า การปฎิรูป การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การยกระดับที่สูงขึ้น
ดังนั้น Intrans/Integral Transformation จึงมีความหมายโดยรวมว่า การพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่สภาวะที่สูงขึ้นอย่างเป็นองค์รวม ในทุกมิติรอบด้าน