กรอบความคิดใหม่ของการบูรณาการศักยภาพมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม อย่างเป็นหนึ่งเดียว อย่างสมดุล พอเพียง บนพื้นฐานของหลักการที่ถูกต้อง กระบวนการสู่ความเป็นเลิศของตนเอง ครอบครัว องค์กร สถาบันการศึกษา และสังคมอย่างยั่งยืน

     Hipot / ไฮพอท – การปฏิรูปศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ เป็นกรอบความคิดใหม่ที่แตกต่างของการบูรณาการศักยภาพมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม ได้รับการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาขึ้นมาอย่างมุ่งมั่น โดยเน้นที่การเปลี่ยนแปลงที่ฐานรากของชีวิต เพื่อครอบคลุมอย่างเชื่อมโยงในทุกมิติของชีวิตอย่างเป็นระบบ เป็นหนึ่งเดียวด้วยค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้อง เป็นกระบวนการพัฒนาเพื่อมุ่งสร้างความเจริญงอกงามทั้งภายนอกและภายในอย่างสมดุล เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศของตนเอง ครอบครัว องค์กร สถาบันการศึกษา สังคม อย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข อย่างมีคุณค่าและความหมาย

       Hipot / ไฮพอท ได้รับการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาบนฐานขององค์ความรู้ที่หลากหลาย อาทิ หลักการธรรมชาติของชีวิต หลักปรัชญาพุทธศาสนา หลักปรัชญาบูรณาการ หลักปรัชญาตะวันออกและตะวันตก หลักจิตวิทยาบูรณาการ หลักการคิดอย่างเป็นระบบ หลักการสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ หลักการพัฒนาความเป็นผู้นำและการบริหาร หลักการทางเคมี ฟิสิกส์ ชีวะ และองค์ความรู้อื่นๆ ที่จำเป็นต่อความเข้าใจชีวิตและการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์

 
บริษัท อินทรานส์ จำกัด
67/768 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
M: 081-439-5500, 081-932-9177 T/F: 02-238-5332 Email: chanchai@intrans.co.th
Drop Down Menu