เราตระหนักดีและเชื่อมั่นว่า การพัฒนาต้องเริ่มต้นตั้งแต่ในช่วงเยาว์วัยของชีวิต เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพฐานรากอย่างแข็งแกร่ง เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และเพื่อการสร้างชาติตระกูลอย่างยั่งยืนในระยะยาว ด้วยหลักการดังกล่าว ทางบริษัทฯ จึงได้มีโครงการนำเสนอหลักสูตร Hipot นี้ ต่อสถานศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้นไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างต้นแบบสถานศึกษาของความเป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงที่ฐานรากของชีวิต เพื่อการพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตอย่างเป็นองค์รวม ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการค้นพบตนเอง สร้างความเชื่อมั่น ความมั่นคงภายใน เห็นคุณค่า ความภาคภูมิใจในตนเอง สามารถพัฒนาศักยภาพตนเองให้เต็มตามขีดความสามารถ เพื่อการพัฒนาที่แท้จริงอย่างยั่งยืนในระยะยาว และสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง ประสบความสำเร็จอย่างมีความสุข ทั้งตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม บนหลักการที่ถูกต้องและคุณธรรม อีกทั้งสามารถถนำความรู้ที่ได้ไปใช้เพื่อการสอบเข้าเรียนต่อตามที่ตนปรารถนาอย่างมีประสิทธิผล

   


 
บริษัท อินทรานส์ จำกัด
67/768 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
M: 081-439-5500, 081-932-9177 T/F: 02-238-5332 Email: chanchai@intrans.co.th
Drop Down Menu