ความท้าทาย
ภาวะผู้นำมิใช่เป็นเรื่องของตำแหน่ง แต่ปรากฏอยู่ในผลรวมของพฤติกรรมเท่านั้น ดังนั้น หากทั้งสองไปในแนวเดียวกัน ผู้นำย่อมได้รับความไว้วางใจ ความท้าทายอยู่ที่ว่า ลำพังความสามารถด้านเทคนิคเพียงอย่างเดียวไม่เป็นการเพียงพอ แต่ทำอย่างไรตนจึงจะสามารถสร้างคุณค่าและความหมายในความแตกต่างของความมีชีวิตระหว่างกัน

รากของปัญหา
ผู้นำยุคใหม่จำเป็นต้องเข้าใจถึงธรรมชาติของครอบครัวและองค์กรว่า เรามิได้กำลังมีความสัมพันธ์อยู่กับ “สิ่งของ” ที่เป็นวัตถุที่เราสามารถควบคุมได้โดยใช้อำนาจเข้าบังคับ แต่เรากำลังมีปฏิสัมพันธ์กับ “ความมีชีวิต” ที่ต้องการคุณค่าและความหมาย ผู้นำจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่า การขับศักยภาพของบุคคลให้เผยตัวออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น เราต้องตระหนักถึงคุณค่าและความหมายแห่งการมีอยู่ของความเป็นตัวตนระหว่างกันเท่านั้น

กระบวนการ
ปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ลำพังความสามารถด้านเทคนิคนั้นไม่เป็นการเพียงพอที่จะนำครอบครัว องค์กร ให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ผู้นำที่ประสบความสำเร็จต้องให้ความสำคัญต่อความหมายของชีวิต ผู้นำบนพื้นฐานแห่งหลักการจึงต้องเข้าใจกระบวนการสร้างและยืนยันคุณค่าและความหมายของชีวิตระหว่างกัน

ผลสำเร็จ:
ในขณะที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันบนหลักการที่ถูกต้อง ด้วยการสร้างและยืนยันในคุณค่าระหว่างกัน ภาวะดังกล่าว เป็นการแลกเปลี่ยนกันระหว่างความเป็นตัวตนของทั้งสองฝ่ายด้วยใจที่เปิดกว้าง ในขณะนั้นเอง ความเป็นตัวตนระหว่างกันผุดขึ้นอย่างมีคุณค่าและความหมาย เป็นภาวะที่มีศักยภาพสูงสุด ทั้งสองฝ่ายจะรู้สึกถึงความเชื่อมั่นระหว่างกัน เกิดศรัทธาในคุณค่าและความหมายของความเป็นตัวตนระหว่างกัน ภาวะนี้เองคือ ภาวะผู้นำที่สูงสุด

การนำเสนอ
2-day Public Program
2-day In-House Program
Personal Coaching/Consultant

บริษัท อินทรานส์ จำกัด
67/768 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
M: 081-439-5500, 081-932-9177 T/F: 02-238-5332 Email: chanchai@intrans.co.th