ความท้าทาย
ปัญหาทางอารมณ์เป็นเรื่องของกรอบความคิดที่แตกต่างกัน จึงตีความโลกภายนอกต่างกัน ปัญหาต่างๆ จึงตามมาในลักษณะของการไม่เห็นคุณค่าระหว่างกัน มีทัศนคติที่ต่างกัน ไม่เปิดใจกว้าง ไม่เข้าใจกัน ขาดศรัทธา ขาดความรัก ไม่ไว้ใจกัน ขาดความเห็นอกเห็นใจ ขาดการมีส่วนร่วม ไม่เป็นทีม ตามมาด้วยการแข่งขัน เปรียบเทียบ ความรุนแรง ขาดความสุข

รากของปัญหา
เพราะไม่เข้าใจธรรมชาติและความหมายของกรอบความคิดในโลกของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน ในขณะที่เรามีการติดต่อสื่อสารกันนั้น มันเป็นการก้องสะท้อนภายในระหว่างความเป็นตัวตนของทั้งสองฝ่าย ธรรมชาตินี้ต้องการคุณค่าและความหมาย ดังนั้น ในขณะที่เรามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกัน เราต้องการให้อีกฝ่ายเห็นว่าเรามีค่า “ใครก็ตามเห็นฉันมีค่า ฉันก็เห็นเขามีค่าด้วย”

กระบวนการ
ในขณะที่เกิดความขัดแย้ง ความเป็นตัวตนของทั้งสองไม่เห็นคุณค่าระหว่างกัน เราต้องทำให้เขารู้สึกว่าความเป็นตัวตนของเขามีค่า โดยการเข้าไปก้องสะท้อนอย่างมีอารมณ์ร่วม ภาวะนั้นเองเขารู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับ เมื่อได้รับการยอมรับ เขาจึงยอมรับอีกฝ่าย ทั้งสองเริ่มเห็นคุณค่าระหว่างกัน เกิดการหลอมรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ต่างฝ่ายเข้าใจกัน ปัญหาก็มีทางออก

ผลสำเร็จ
ด้วยการก้องสะท้อนอย่างมีอารมณ์ร่วม โดยให้อีกฝ่ายเป็นศูนย์กลาง สิ่งที่ตามมาคือ เกิดการหลอมรวมของความเป็นตัวตนระหว่างกัน เห็นคุณค่าในความแตกต่าง เป็นการตีทะลุผ่านกำแพงอารมณ์ของอีกฝ่าย ผุดขึ้นเป็นภาวะอารมณ์ร่วมอย่างเป็นหนึ่งเดียว เกิดศรัทธา เห็นคุณค่าและความหมายระหว่างกัน ภาวะนั้นเองศักยภาพทางอารมณ์ร่วมได้ผุดขึ้น เป็นอำนาจของการสร้างทางเลือกของชีวิตว่า เราจะร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างไร

การนำเสนอ
2-day Public Program
2-day In-House Program
Personal Coaching/Consultant

บริษัท อินทรานส์ จำกัด
67/768 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
M: 081-439-5500, 081-932-9177 T/F: 02-238-5332 Email: chanchai@intrans.co.th