ความท้าทาย
ทำอย่างไรบุคคลจึงจะสามารถพัฒนาคุณค่าและความหมายแห่งความเป็นตัวตนของตนเอง เกิดเป็นความสงบสุขภายใน ความเชื่อมั่น ความมั่นคงภายใน มีมุมมองและทัศนคติเชิงบวก ผุดขึ้นเป็นศักยภาพภายในอย่างแข็งแกร่ง ส่งผลเป็นความมั่นคงของเส้นใยทางอารมณ์ กล้าแสดงออกและสามารถเผชิญกับปัญหาใดๆ ที่ผ่านเข้ามาได้อย่างมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ

รากของปัญหา
ปัญหาทางอารมณ์นั้นเกิดจากการที่ตนมองตนเองติดลบ มองตนเองอย่างไร้คุณค่าและความหมาย เกิดเป็นปมด้อย เกิดความขัดแย้งภายใน อันเป็นความรู้สึกติดลบที่ตนสร้างและนำติดตัวมาตลอดในรูปของภาพที่เห็นตนเองด้อยค่า ขาดความเคารพตนเอง นำไปสู่ ความไม่มั่นคงของเส้นใยอารมณ์ ส่งผลเป็นการขาดความมั่นคงภายใน ขาดความเชื่อมั่น

กระบวนการ
เราจะมาทำความเข้าใจถึงการผุดขึ้นของความเป็นตัวตนว่านี่คือ ฐานรากที่สำคัญที่สุดของชีวิต ที่เป็นตัวกำหนดความเป็นไปของตนเองทั้งด้านบวกและลบ ปัญหาทางอารมณ์คือ ภาพที่ตนสร้างขึ้นมาอย่างเป็นลบ นั่นคือ ปมด้อย หลักสำคัญของการแก้ปัญหาทางอารมณ์จึงต้องทำความเข้าใจกับปมด้อยนี้เอง แต่เป็นการทำความเข้าใจเชิงบวก กล่าวคือ เป็นการเปลี่ยนมุมมองที่เห็นตนเองมีค่า เป็นการสร้างความเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง ให้อภัยตนเอง เมื่อกรอบความคิดถูกเข้าใจ นั่นคือ เราเห็นความเป็นตัวตนอย่างมีคุณค่า นี่คือหลักการที่เมื่อเราทำอย่างสม่ำเสมอ ชีวิตจะเปลี่ยนไป มีความสุข

ผลสำเร็จ:
ด้วยการสร้างความเข้าใจ ยอมรับ ให้อภัยความเป็นตัวตนในอดีตของตนเอง จึงเกิดการหลอมรวมของตัวตนปัจจุบันและอดีตอย่างเป็นหนึ่งเดียว นำไปสู่ภาวะของการสร้างกรอบความเชิงบวก เกิดความเป็นตัวตนเชิงบวก เห็นตนเองมีคุณค่าและความหมายอย่างลึกซึ้ง ภายในเกิดความสงบเย็น มีสติ เกิดความแข็งแกร่ง เส้นใยอารมณ์มีความมั่นคง เมื่อขยะถูกลบล้างไป  ไม่ว่าจะมีอะไรมากระทบ เราก็ไม่หวั่นไหว สามารถควบคุมการตอบสนองได้อย่างมีคุณค่า

การนำเสนอ
2-day Public Program
2-day In-House Program
Personal Coaching/Consultant

บริษัท อินทรานส์ จำกัด
67/768 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
M: 081-439-5500, 081-932-9177 T/F: 02-238-5332 Email: chanchai@intrans.co.th