ความท้าทาย

  1. ทำอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ปัญญา และสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง
  2. ทำอย่างไรจึงจะสามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
  3. ทำอย่างไรจึงจะรู้ว่าอะไรสำคัญในชีวิตและสามารถจัดลำดับความสำคัญก่อนหลังได้อย่างมีคุณค่า
  4. ทำอย่างไรจึงจะสามารถพัฒนาบุคคล ครอบครัว และองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างบูรณาการ

รากของปัญหา
ความท้าทายของการพัฒนาปัญญาอยู่ที่ว่า เราขาดความเข้าใจในธรรมชาติของสรรพสิ่งที่ว่า สรรพสิ่งล้วนปรากฏอยู่ในภาวะองค์รวมซ้อนองค์รวมของความเป็นหนึ่งเดียวที่ผุดขึ้นจากความเชื่อมโยงขององค์ประกอบที่แตกต่าง ภาวะใหม่ที่ผุดขึ้นนี้เองสามารถแสดงศักยภาพที่เหนือกว่าองค์ประกอบเดิม อย่างมีคุณค่าและความหมาย

กระบวนการ
กระบวนการสร้างสรรค์ศักยภาพทางปัญญาคือ การพัฒนากรอบความคิดอย่างเป็นระบบ มองภาพองค์รวม โดยจะนำเสนอสาระสำคัญของความเป็นองค์รวมทั้ง 6 เพื่อการเข้าถึงธรรมชาติของการพัฒนาปัญญา ส่งผลเป็นการยกระดับกระบวนการเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อจัดการกับความท้าทายต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต

ผลสำเร็จ:

  1. เข้าใจธรรมชาติของการเกิดขึ้นของปัญหาและกระบวนการในการแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ
  2. พัฒนาความคิดวิเคราะห์เชิงระบบ เพื่อพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชิงบวก นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
  3. พัฒนาความสามารถในการจับประเด็นหลัก การสร้างความเชื่อมโยงของประเด็นหลัก เห็นภาพรวม 
  4. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ เพื่อการสร้างครอบครัวและองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมั่นคง ยั่งยืน
  5. สามารถบริหารจัดการลำดับความสำคัญของสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตตามค่านิยมของตนเองได้อย่างมีความหมาย

การนำเสนอ
2-day Public Program
2-day In-House Program
Personal Coaching/Consultant

บริษัท อินทรานส์ จำกัด
67/768 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
M: 081-439-5500, 081-932-9177 T/F: 02-238-5332 Email: chanchai@intrans.co.th