การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 

การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล
ชีวิตคือละคร จะดีกว่าไหม ถ้าเราเขียนบทเล่นเอง

ชีวิตคือการเดินทาง มันมีจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้าย วิสัยทัศน์ส่วนบุคคลจะทำให้เรารู้ว่า ณ ปัจจุบันนี้ เราอยู่จุดไหนของการเดินทางของชีวิต มันจะช่วยให้เรารู้ความก้าวหน้าของการพัฒนาศักยภาพ การรู้ระยะของการดำเนินไปของชีวิตจะก่อให้เกิดคุณค่าและความหมายขึ้นในใจ เพราะวิสัยทัศน์ส่วนบุคคลนั้นเปรียบเสมือนแผนที่ของชีวิต เป็นแผนที่ของการยกระดับศักยภาพของมนุษย์ เมื่อสุดท้ายแล้ว มันเป็นตัวให้คำตอบแก่ชีวิตว่า เราต้องการทิ้งผลงานไว้ในโลกนี้อย่างไร ก่อนที่เราจะลาจากไป

วิสัยทัศน์ส่วนบุคคลเป็นรหัสทางจิตที่หมายถึงความรู้สึกนึกคิดในรูปของภาพ เสียง กลิ่น รส และสัมผัสที่ปรากฏขึ้นในใจ ธรรมชาติของการดำเนินไปดังกล่าวอยู่ภายใต้อำนาจของจิตสำนึก โดยแท้จริงแล้วมันเป็นระบบนำร่องชีวิตอัตโนมัติที่นำทางโดยตัวของมันเองที่อยู่ภายใต้อำนาจของจิตใต้สำนึก รหัสทางจิตนี้มันจะเป็นตัวสร้างอำนาจแรงขับเคลื่อน แรงบันดาลใจที่มีพลังมหาศาลไร้ขีดจำกัด ที่จะนำเราเข้าสู่สิ่งที่เราคาดหวัง ทั้งนี้ต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งกฎธรรมชาติหรือกฎแห่งความเป็นจริงของโลกและชีวิตที่ว่าสรรพสิ่งล้วนเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน หากเราทำได้ ก็จะเป็นการยกระดับศักยภาพของมนุษย์อย่างยั่งยืน อย่างบูรณาการได้ในที่สุด

วิสัยทัศน์ส่วนบุคคล คือ รหัสทางจิต ในรูปของจินตนาการที่ตนเองปรุงแต่งขึ้นอย่างมีคุณค่าและความหมาย
มันเป็นระบบนำทางชีวิตอัตโนมัติที่เป็นตัวขับเคลื่อนภายในอันทรงพลังโดยตัวของมันเอง เพื่อนำเรามุ่งเข้าสู่เป้าหมายชีวิตได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานแห่งกฎธรรมชาติ เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพมนุษย์อย่างยั่งยืนและบูรณาการ

การแสดงศักยภาพใดๆในรูปของ พฤติกรรม อุปนิสัย หรือการแสดงออก นั้นถือเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ แต่ความสามารถในการเลือกตอบสนองดังกล่าวมีรากแห่งเหตุปัจจัยอยู่ที่จิต และจิตนั้นสามารถปรุงแต่งเป็นจินตนาการอันเป็นมโนทัศน์หรือภาพภายในที่เรียกว่า  วิสัยทัศน์ ดังนั้น ศักยภาพแห่งการเลือกตอบสนองนั้นจึงขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์ที่เราสร้างขึ้นนั่นเอง การสร้างวิสัยทัศน์ดังกล่าวนี้อยู่ในอำนาจของเรา อันเป็นอำนาจภายใน และจุดนี้เองที่เรากล่าวได้ว่า อำนาจภายในของตนเองที่จะเลือกตอบสนองได้นั้นก็คือ อำนาจแห่งการสร้างจินตนาการซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจการควบคุมของตนเองทั้งหมด ดังนั้น เมื่อใดก็ตามที่เรากล่าวว่า แก่นสาร คุณค่าและความหมายแห่งชีวิตนั้น เกิดจากอำนาจภายในที่จะเลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้า โดยความเป็นจริงแล้ว อำนาจดังกล่าวก็คือ อำนาจแห่งการสร้างจินตนาการหรือวิสัยทัศน์ในใจของเรา

วิสัยทัศน์คือ อำนาจ
วิสัยทัศน์คือ กรอบความคิด เป็นภาพที่ปรากฏขึ้นในใจ เพื่อสะท้อนว่า เราคือใคร เรายืนหยัดอยู่เพื่ออะไร เพื่อใคร อะไรคือคุณค่าและความหมายของชีวิต วิสัยทัศน์ส่วนบุคคลจึงมีความหมายต่อการดำรงชีวิตอย่างมาก เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้ โดยใช้ภาพในใจเป็นตัวกำหนดบทบาทชีวิตของเราที่ชัดเจน เพื่อบอกว่าเป้าหมายคืออะไร เราจะมุ่งไปในทิศทางไหน และช่วยให้เราสามารถเดินตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น และให้เป็นไปตามเป้าหมายตามระยะเวลาในแต่ละช่วงที่เราดำรงชีวิตอยู่ วิสัยทัศน์ส่วนบุคคลจะเป็นเสมือนเข็มทิศของชีวิต เป็นแนวทางเดินชีวิต หรือภารกิจงานที่เราต้องไปให้ถึง หรือเรียกอีกอย่างว่า “เป้าหมายชีวิต” ความเข้าใจในความหมายของวิสัยทัศน์ในมุมมองนี้เองคือ ความเข้าใจว่าเรามีอำนาจ เป็นอำนาจเหนือตนเอง โดยตนเองเป็นผู้กำหนด ทั้งนี้ แต่ละคนมีเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกัน

บริษัท อินทรานส์ จำกัด
67/768 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
M: 081-439-5500, 081-932-9177 T/F: 02-238-5332 Email: chanchai@intrans.co.th