การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 

การสร้างแรงบันดาลใจ 
จินตนาการสร้างแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนศักยภาพภายในให้ฝันเป็นจริง

จินตนาการสร้างแรงบันดาลใจ

จินตนาการหรือกรอบความคิดคือตัวกำหนดแรงบันดาลใจ กรอบความคิดมีธรรมชาติเป็นความเชื่อมโยงของความรู้สึก นึก คิด ซึ่งมีองค์ประกอบคือ ภาพ เสียง กลิ่น รส และสัมผัส  กรอบความคิดสามารถเปลี่ยนได้และตนเองเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือมัน ระดับของศักยภาพไม่เคยออกนอกกรอบความคิด การที่จะยกระดับศักยภาพได้นั้น เราต้องเปลี่ยนกรอบความคิด โดยต้องปรับค่านิยมให้อยู่บนหลักการที่ถูกต้อง   

แรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น ความเชื่อมั่น หรือสภาพจิตใจใดๆ เกิดได้จากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายใน เราเป็นผู้กำหนดเองได้ตามมโนภาพหรือกรอบความคิดแห่งความสำเร็จที่คิดและคาดไว้ว่าต้องได้ ต้องเป็น สิ่งเหล่านี้อยู่ภายใต้อำนาจของตนเองทั้งสิ้น ตัวเรามีอิทธิพลเหนือปัจจัยเหล่านั้น เพราะเราสามารถปรุงแต่งสภาพจิตใจของตนได้ ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกด้วย เพราะสิ่งแวดล้อม เวลา สถานที่ และโอกาส เป็นเรื่องที่ตนเองควบคุมไม่ได้ แต่เข้ามากระทบตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องท้าทายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ที่สำคัญคือ เราเลือกที่จะตอบสนองอย่างไรได้ อำนาจนี้อยู่ภายในของตนเอง ตามภาพที่ตนเองสร้างขึ้นมา ดังนั้น ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตาม นั่นไม่สำคัญเท่ากับความเข้าใจที่ว่า เรามีอำนาจในการเลือกทางเดินชีวิตของตนเอง เพื่อผลักดันให้ประสบความสำเร็จ เราจึงจะเป็นผู้ชนะที่แท้จริง

แรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น ขึ้นอยู่กับตัวเราเป็นผู้กำหนด เราเป็นผู้เลือกที่จะกระทำ เราสามารถยกเลิก หรือปรับเปลี่ยนจินตนาการได้ นำไปสู่สภาพจิตใจที่เราต้องการ ถ้าเรายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ก็ไม่มีใครหรืออะไรมีอิทธิพลต่อเราได้ ดังนั้น การกำหนดกรอบความคิดสู่เป้าหมายใดๆ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับตนเอง คอบครัว องค์กร สังคม เราต้องหยุดมองให้รอบด้านก่อนที่จะกำหนดให้เกิดภาพที่ชัดเจน เพื่อผลสำเร็จในการกระทำนั้นๆ

ดังนั้น ไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม การที่งานใดๆ จะประสบความสำเร็จได้นั้น เราจะต้องมีแรงบันดาลใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพภายในของเราให้ไปสู่จุดหมาย ไปสู่ความสำเร็จ โดยเริ่มที่ตนเองก่อน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งภายในอย่างมุ่งมั่น ด้วยการสร้างภาพการมองในมุมบวกเสมอ และสอนให้ตัวเองคิดทางบวกตลอดเวลา แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงานในองค์กร เพื่อสร้างโลกด้วยทัศนคติในเชิงบวกระหว่างกัน ปรับกรอบความคิดให้เข้าใจกันมากขึ้น โดยการร่วมแรงร่วมใจกัน ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น เพื่อให้ครอบครัว องค์กรก้าวไปข้างหน้าอย่างพร้อมเพรียงกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ท้อได้ ก็ลุกขึ้นได้
เมื่อท่านไม่ประสบความสำเร็จ ผิดพลาด ท้อแท้ เราควรหยุดพักผ่อน ทำใจให้สบาย เขียนระบายลงในกระดาษ ลำดับเหตุการณ์ ต้องพิจารณาว่าความผิดหวังเป็นเรื่องปกติ ใช้สติคิดทบทวนข้อผิดพลาด หาเหตุปัจจัย หรือข้อสังเกตเหล่านั้น ใจต้องนิ่ง แน่วแน่ต่อเป้าหมายบนหลักการที่แท้จริง ค้นหาให้พบว่าอะไรคือคุณค่าและความหมายที่แท้จริงในสิ่งนั้น แล้วมาเริ่มต้นใหม่ คิดใหม่ ทำใหม่ โดยการยอมรับอย่างเข้าใจ แล้วลบภาพความผิดหวัง ท้อแท้ ความไม่สำเร็จนั้น จากนั้นสร้างภาพหรือกรอบความคิดแห่งความสำเร็จในเชิงบวกขึ้นมาใหม่ในจินตนาการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ความมุ่งมั่น แรงขับเคลื่อนในการกระทำให้บรรลุผลสำเร็จ และด้วยการการยืนยันต่อตนเองอย่างไม่ย่อท้อ จะช่วยสร้างให้เกิดแรงบันดาลใจกับตนเอง แล้วลงมือทำใหม่อีกครั้ง ทดลองใหม่ ปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาดนั้น หากยังไม่สำเร็จ ให้กลับไปเริ่มต้นใหม่

บริษัท อินทรานส์ จำกัด
67/768 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
M: 081-439-5500, 081-932-9177 T/F: 02-238-5332 Email: chanchai@intrans.co.th