ความคิดเห็น
 

การสร้างแรงบันดาลใจ
จินตนาการสร้างแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนศักยภาพภายในให้ฝันเป็นจริง


หลักการ คุณธรรม และค่านิยม

ค่านิยมเป็นมุมมองหรือทัศนคติที่สะสมจากประสบการณ์ของตน  หลักการเป็นกฎธรรมชาติ เป็นจริงและไม่เปลี่ยนแปลง หลักการของมนุษย์คือคุณธรรม ดังนั้น ค่านิยมที่สอดคล้องไปในแนวเดียวกับหลักการ ก็คือ คุณธรรมในชีวิตนั่นเอง ด้วยความเข้าใจดังกล่าว เราควรพัฒนาค่านิยมตนเองและทบทวนค่านิยมของเรากับค่านิยมของครอบครัวและองค์กร ว่าสอดคล้องกันอย่างไร และค่านิยมเหล่านั้นเป็นไปในแนวทางเดียวกับหลักการอย่างไรบ้าง  เพื่ออธิบายว่าค่านิยมนั้นถูกต้องและควรปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของชีวิตอย่างยั่งยืน   รวมทั้งจะถ่ายทอดให้ทีมงานเข้าใจเรื่องนี้ด้วย
Yaowares Deeviputh Berli Jucker Public Company Limited.

แรงบันดาลใจด้วยค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้อง
หลักการคือ กฎที่เป็นจริง หรือกฎธรรมชาติ ค่านิยมคือ ทัศนคติ ความเชื่อที่สะท้อนจากภายใน ค่านิยมที่ตรงกับหลักการคือหลักการ ค่านิยมกำหนดพฤติกรรม พฤติกรรมเป็นไปตามกรอบความคิด และตัวพฤติกรรมนี้เองที่เป็นตัวสะท้อนว่าบุคคลมีระดับศักยภาพเท่าไร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการยกระดับศักยภาพจึงต้องเปลี่ยนกรอบความคิดให้เป็นไปตามค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้อง  เราจึงควรทบทวนค่านิยมในการทำงานของตนเองว่า สอดคล้องกับค่านิยมขององค์กรหรือไม่ ยังต้องปรับปรุงเพิ่มเติมสิ่งใดบ้าง

ศักยภาพของมนุษย์ซ่อนเร้นอยู่ในตัวมนุษย์ เปรียบเหมือนดั่งภูเขาน้ำแข็ง ศักยภาพจะดำเนินไปตามกรอบความคิดที่อยู่ในรูปของความรู้สึกนึกคิดตามภาพ เสียง กลิ่น รส และสัมผัสที่มนุษย์รับรู้ การจะเพิ่มศักยภาพ เราต้องเปลี่ยนกรอบความคิดที่มีต่อปัญหาและอุปสรรค ถ้าเราขยายกรอบความคิดให้กว้าง ยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน อุปสรรคในการทำงานก็น้อยลง ทำงานได้อย่างมีความสุขมากขึ้น

มันเป็นความสามารถในการเลือกตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามากระทบคือ การฟัง เข้าใจ รับรู้ ยอมรับการกระทำที่มากระทบ จากนั้นพยายามชี้แจงและแก้ไข ซึ่งการตอบสนองที่เหมาะสมจะแตกต่างไปตามบริบทที่แตกต่างกัน จะต้องยอมรับความแตกต่างซึ่งกันและกัน  ไม่มีถูกผิด มีแต่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม แต่ทั้งหมดต้องอยู่บนหลักการและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ถ้าการตอบสนองรุนแรงทั้งสองฝ่าย ก็จะเกิดความสูญเสียต่อทั้ง 2 ฝ่าย เราเลือกได้ว่าจะตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบเราอย่างไร เมื่อเราเปลี่ยนกรอบความคิดที่มีต่อสิ่งเร้านั้นๆ และเลือกตอบสนองต่อสิ่งเร้าอย่างเหมาะสม เราก็จะสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน การชนะที่แท้จริง ไม่ใช่การพูดเพื่อเอาชนะ หรืออีกฝ่ายพูดว่าเราถูกต้องเสมอไป คนที่เลือกตอบสนองได้อย่างเหมาะสมต่างหาก 
คุณชญานี วัชรเกษมสินธุ์ สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

ภาพมาก่อนการกระทำเสมอ
การสร้างแรงบันดาลใจ โดยการวาดภาพความสำเร็จ จะทำให้เกิดการเปลี่ยน (กรอบ) ความคิด เมื่อ (กรอบ) ความคิดเปลี่ยนออกนอกกรอบเดิม จะเกิดการพัฒนาศักยภาพ กรอบความคิดปรากฏอยู่ในรูปของความรู้สึกนึกคิด ประกอบไปด้วยอายตนะทั้ง 5 (ภาพ เสียง กลิ่น รส สัมผัส) เราต้องใช้การวาดมโนภาพในการสร้างแรงบันดาลใจ และปรับปรุงโดยคิดและตั้งใจที่จะลบพฤติกรรมหรือสิ่งที่ไม่ดีของตนเองออกไป แล้วสร้างความคิดใหม่ กำหนดจิตให้มุ่งมั่นว่าเราทำได้ ใช่เลย มันต้องอย่างนี้สิ และฝึกฝนทางจิตทำบ่อยๆ จะเกิดกรอบความคิดในระดับจิตใต้สำนึก เกิดมุมมอง ค่านิยม แรงบันดาลใจ ซึ่งเป็นแรงขับในการกำหนดให้เราเกิดพฤติกรรม การกระทำ และเกิดผลของงานตามที่เราคาดหวัง ดังนั้น เราต้องวาดภาพความสำเร็จของงาน ก่อนลงมือทำงานทุกครั้ง และต้องวาดให้ชัด ต้องฝึกฝนบ่อยๆ และการเปลี่ยนแปลง เราต้องมีค่านิยมบนหลักการ (หลักการที่ถูกต้องคือกฎธรรมชาติ) และการที่เราไม่ได้อยู่เพียงคนเดียว ต้องอยู่กับคนอื่น เราต้องเรียนรู้ในธรรมชาติของคนแต่ละคน (รหัสชีวิต) เช่น ต้องเรียนรู้ว่าเขามีส่วนดีอย่างไร เขาชอบหรือไม่ชอบอะไร การที่เราอยู่กับผู้อื่นต้องยึดหลักการที่ถูกต้องซึ่งอาจมีหลายหลักการได้ เราต้องเลือกหลักการที่สำคัญกว่า  
คุณวิภาวี  ตันอนุกูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ศักยภาพเพิ่มได้สูงสุดจากการคิดออกนอกกรอบ
กรอบความคิดเป็นเหตุให้เกิดการกระทำ การกระทำคือภาพสะท้อนของศักยภาพในตัวเรา เราจะทำตามสิ่งที่เราคิดนึกรู้สึก ซึ่งเชื่อมโยงกับสิ่งเร้าและแรงบันดาลใจ ดังนั้น ศักยภาพจะสามารถพัฒนาได้จาการปรับกรอบความคิดให้อยู่ในเชิงบวกและสร้างสรรค์ เรามีความสามารถในการปรับกรอบคิดของตนเองได้ ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจหรือสร้างช่องว่างให้เพิ่มเติมความรู้สึกนึกคิดที่ต่างไปจากที่เคยมี นั่นหมายความว่า การพัฒนาศักยภาพของตนเอง นอกจากจะทำได้โดยการขยายมุมมองของตนเองให้กว้างขึ้นกว่าเดิมแล้ว ยังสามารถพัฒนาได้โดยการคิดออกจากกรอบความคิดเดิมของตนเองซึ่งอาจหมายถึงการเปลี่ยนกรอบความคิดใหม่ ถ้าเจอปัญหาที่ประเมินแล้วว่าไม่มีทางออกหรือทางแก้ไข ให้หยุดคิดก่อน เพราะทางออกที่เรายังมองไม่เห็น คิดไม่ได้ อาจมีสาเหตุมาจากการสร้างทางออกที่จำกัดภายใต้กรอบความคิดที่ตัดสินว่าทางนั้นเป็นไปไม่ได้ ดังนั้น ควรต้องพักกรอบคิดเดิมไว้ข้างเก้าอี้ แล้วค้นหาข้อมูลใหม่ๆ หรือผ่อนคลายจากเรื่องนั้นๆ หรือแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมงาน และพิจารณาหาทางออกใหม่ ดังนั้น เมื่อเราเจอสถานการณ์ที่มีผลต่อจิตใจ ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ โมโห หรือหงุดหงิด ให้ใช้เวลาในการพิจารณาเหตุการณ์นั้นอีกครั้ง เพื่อทบทวนความคิดของตนเองและเหตุการณ์ดังกล่าว กระทั่งปรับแง่มุมให้เป็นความท้าทายของชีวิต
คุณจิตรานุช ปานขาว สำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

ศักยภาพไม่เคยออกนอกกรอบความคิด
กรอบความคิด คือสิ่งที่อยู่ภายในของแต่ละบุคคลที่ส่งผลต่อศักยภาพของบุคคลๆ นั้น เพราะระดับศักยภาพไม่เคยออกนอกกรอบความคิด  คิดอย่างไร ศักยภาพก็ไปได้เท่านั้น ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพต้องเพิ่มกรอบความคิดให้มากขึ้น เราสามารถสร้างกรอบความคิดได้ โดยกระบวนการปรุงแต่งกรอบความคิด พัฒนาความคิดเชิงระบบ การเสริมสร้างแรงบันดาลใจ โดยจะต้องสร้างภาพความสำเร็จ การเห็นคุณค่าตนเอง คุณค่าของคนอื่น สร้างความเชื่อใจ ความศรัทธา ทำเกิดความฮึกเหิม เกิดอารมณ์ร่วมในการดำเนินงาน

การคิดนอกกรอบ (Creative Thinking) เป็นค่านิยมหนึ่งขององค์กร เมื่อศักยภาพไม่เคยออกนอกกรอบความคิดนอกจากจะเพิ่มขยายเพดานของกรอบความคิดให้มากขึ้น เพื่อส่งผลต่อศักยภาพตนเองแล้ว  ต้องเปลี่ยนมุมในการคิดนอกกรอบอีกด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถ แต่ทั้งนี้การคิดนอกกรอบต้องอยู่ในหลักการที่ถูกต้องด้วยจึงจะยั่งยืน
คุณรักจุฬา  ตังตระกูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 7 ขอนแก่น

บริษัท อินทรานส์ จำกัด
67/768 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
M: 081-439-5500, 081-932-9177 T/F: 02-238-5332 Email: chanchai@intrans.co.th