ความท้าทาย
การที่บุคคลมีกรอบความคิดที่ไม่ถูกต้อง เข้าใจผิดว่าความเป็นไปของตนเกิดจากโลกภายนอก แต่หารู้ไม่ว่าตนเท่านั้นที่มีศักยภาพในการเลือกตอบสนองต่อโลกภายนอกที่มากระทบ ตนจึงไม่พัฒนากรอบความคิดที่ถูกต้องได้ จึงนำไปสู่การขาดแรงบันดาลใจ ขาดแรงขับเคลื่อนภายใน ส่งผลให้เป็นบุคคลที่ขาดระเบียบวินัย ขาดความรับผิดชอบ ไม่มุ่งมั่น 

รากของปัญหา

  1. ไม่เข้าใจธรรมชาติของกรอบความคิด และความเชื่อมโยงของกรอบความคิดที่มีต่อแรงบันดาลใจ ความมุ่งมั่น
  2. ไม่เข้าใจว่ากรอบความคิดปรุงแต่งได้ และตนเท่านั้นที่มีอำนาจเหนือการปรุงแต่งกรอบความคิดตนเอง
  3.  ไม่เข้าใจว่าตนเองสามารถสร้างศักยภาพแห่งการเลือกตอบสนองต่อโลกภายนอกที่เข้ามากระทบได้อย่างมีคุณค่า
  4. ไม่เข้าใจว่าชีวิตจะมั่นคง ยั่งยืน ได้นั้น ตนเองต้องปรับค่านิยม ทัศนคติ ความเชื่อให้สอดคล้องกับหลักการที่ถูกต้อง

กระบวนการ
ด้วยการยกเลิกกรอบความคิดติดลบ แล้วทำการปรุงแต่งกรอบความคิดชุดใหม่ ตามด้วยการยืนยันและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จะนำเราไปสู่ความเป็นอิสระแห่งการเลือกว่า เราจะตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามากระทบได้อย่างไร

ผลสำเร็จ:

  1. เข้าใจความหมายศักยภาพอย่างเป็นองค์รวม เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างบูรณาการ
  2. สามารถสร้างศักยภาพภายในและขับศักยภาพนั้นออกมาได้ด้วยตนเอง
  3. สามารถสร้างความมั่นคงภายใน ด้วยการสร้างศักยภาพแห่งการเลือกตอบสนองต่อสิ่งที่เข้ามากระทบ
  4. สามารถดำเนินชีวิตบนหลักการที่ถูกต้อง ด้วยความเชื่อมั่น อดทน มุ่งมั่น ทุ่มเท รับผิดชอบ
  5. สามารถประยุกต์ศักยภาพที่ตนสร้างขึ้นเองนั้นกับประเด็นในชีวิตจริงได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อความสุขและความสำเร็จของตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคม อย่างยั่งยืน

การนำเสนอ
2-day Public Program
2-day In-House Program
Personal Coaching/Consultant

บริษัท อินทรานส์ จำกัด
67/768 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
M: 081-439-5500, 081-932-9177 T/F: 02-238-5332 Email: chanchai@intrans.co.th