ความท้าทาย: บุคคลผู้ที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้เพราะไม่เข้าใจอำนาจภายใน อันเป็นศักยภาพที่ตนสร้างได้เอง เป็นอำนาจที่ไร้ขีดจำกัดที่รอวันเผยตัวออกมา มันปรากฏอยู่ในรูปของจินตนาการหรือกรอบความคิด ความท้าทายคือ มันมีธรรมชาติเป็นอย่างไร เราสร้างขึ้นมาได้หรือไม่ แล้วเราจะขับศักยภาพนั้นออกมาได้อย่างไร ศักยภาพและกรอบความคิดสัมพันธ์กันอย่างไร ที่เรียกว่าเปลี่ยนกรอบความคิดนั้น เปลี่ยนอย่างไร บนหลักการใด ชีวิตจึงจะมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข   

รากของปัญหา: เพราะเราไม่เข้าใจธรรมชาติของกรอบความคิด เราจึงไม่สามารถเปลี่ยนกรอบความคิดได้ และเพราะเราไม่เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างกรอบความคิดและศักยภาพ เมื่อเรายังยึดติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆ เราจึงไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้ นี่คือรากของปัญหา เพราะกรอบความคิดคือฐานรากของชีวิต อีกทั้งไม่เข้าใจหลักการในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ชีวิตจึงขาดสุข

กระบวนการ: เราจะมาทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของกรอบความคิดอย่างลึกซึ้ง และนำความเข้าใจดังกล่าวมาเปลี่ยนกรอบความคิดตนเอง เปลี่ยนค่านิยม ทัศนคติ และความเชื่อเสียใหม่ เพื่อยกระดับศักยภาพตนเองอย่างบูรณาการ

ผลสำเร็จ:

  1. เข้าใจความหมายของกรอบความคิดอย่างลึกซึ้ง เข้าใจตนเอง ค้นพบอำนาจภายในตนเอง
  2. เข้าใจถึงกระบวนการการเปลี่ยนกรอบความคิดตนเองและผู้อื่น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
  3. เข้าใจความเชื่อมโยงของการเปลี่ยนกรอบความคิดและการสร้างศักยภาพภายในอย่างเป็นองค์รวม
  4. สามารถสร้างศักยภาพแห่งการเลือกตอบสนองต่อโลกภายนอกที่เข้ามากระทบ
  5. สร้างค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้อง นำไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างมั่นคง ยั่งยืน มีความสุข

การนำเสนอ
2-day Public Program
2-day In-House Program
Personal Coaching/Consultant

บริษัท อินทรานส์ จำกัด
67/768 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
M: 081-439-5500, 081-932-9177 T/F: 02-238-5332 Email: chanchai@intrans.co.th