ด้วยหลักการการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างเป็นองค์รวม เพื่อความสำเร็จอย่างมั่นคง ยั่งยืน หลักสูตร Hipot จึงถูกออกแบบให้ครอบคลุมทุกมิติชีวิตอย่างเชื่อมโยงตามความเป็นจริงอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การพัฒนาฐานรากของชีวิต การพัฒนาศักยภาพระดับบุคคล และการพัฒนาศักยภาพระหว่างบุคคล ทั้งนี้ เพื่อมุ่งสร้างกระบวนการเรียนรู้ ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ เพื่อจัดการกับปัญหาที่ท้าทายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้อย่างบูรณาการ ด้วยค่านิยมบนหลักการที่ถูกต้อง
หลักสูตรนี้จะนำเสนอถึงธรรมชาติของชีวิตอย่างลึกซึ้งและกระบวนการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างบูรณาการ โดยให้ความสำคัญต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่พื้นฐานชีวิตภายใน อันเป็นรากแก้วของการพัฒนาศักยภาพอย่างเป็นองค์รวม นั่นคือ กรอบความคิด เพื่อการสร้างศักยภาพแห่งการเลือกตอบสนองต่อสิ่งที่มากระทบ โดยมีตนเป็นผู้กำหนดเอง
1
เปลี่ยน: พลิกความคิด ชีวิตมีสุข ทลายกรอบความคิดติดลบ พบตัวตนมีค่า
หลักสูตรนี้ให้ความสำคัญต่อความหมายของการเปลี่ยนแปลงใดๆ นั้น ต้องเริ่มที่ตนเองเป็นหลัก ทั้งขีดความสามารถภายในและที่แสดงออกมาภายนอก โดยจะทำความเข้าใจธรรมชาติของกรอบความคิดและศักยภาพ และความเชื่อมโยงของทั้งสองอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจ การสร้างวิสัยทัศน์ตนเอง รวมทั้งการพัฒนาปัญญาผ่านการคิดเชิงระบบ
2
การสร้างแรงบันดาลใจ จินตนาการสร้างแรงบันดาลใจ ขับเคลื่อนศักยภาพภายในให้ฝันเป็นจริง
3
การสร้างวิสัยทัศน์ส่วนบุคคล ชีวิตคือละคร จะดีกว่าไหม ถ้าเราเขียนบทเล่นเอง
4
การพัฒนาความคิดเชิงระบบ ปัญญาผุดขึ้นในความเชื่อมโยงของภาวะองค์รวมซ้อนองค์รวม
เพราะเราเชื่อมโยงกับสรรพสิ่งและร่วมกันสร้างเป็นบริบททางสังคมขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนจึงต้องเป็นการพัฒนาศักยภาพร่วมกันที่ครอบคลุมถึงการแสดงออกมาในรูปของอารมณ์ ค่านิยมร่วม ความหมายของความเป็นตัวตน การเห็นคุณค่าและความเชื่อมั่นทั้งต่อตนเองและผู้อื่น เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจ ความศรัทธา รวมทั้งภาวะผู้นำ
5
การสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ รากของปัญหาทางอารมณ์อยู่ที่มุมมองที่ตนมีต่อตนเอง
6
การสร้างศรัทธาอย่างเป็นหนึ่งเดียว การตีทะลุผ่านด้วยการก้องสะท้อนอย่างมีอารมณ์ร่วม
7
การสร้างภาวะผู้นำอย่างมีคุณค่า ภาวะผู้นำผุดขึ้นจากคุณค่าและความหมายระหว่างกัน
 
 
บริษัท อินทรานส์ จำกัด
67/768 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
M: 081-439-5500, 081-932-9177 T/F: 02-238-5332 Email: chanchai@intrans.co.th
Drop Down Menu